Till huvudinnehåll

Lotterier och lotteriregistrering

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Den 1 januari 2019 införde Sverige en ny spelreglering. Denna gäller även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Vill du och din förening anordna ett lotteri? Då är det Myndighetsenheten du ska vända dig till för att få registrering av lotteri och information. Om det lotteri eller spel ni vill anordna kräver licens vår ni vända er till Spelinspektionen.

Myndighetsnämnden är prövnings- och tillsynsmyndighet för lotteriregistreringar hos allmännyttiga föreningar inom kommunen.

 Ansökan om registrering och tillstånd

 1. Ta beslut om lotteri.
  Föreningens styrelse ska besluta att ett lotteri ska anordnas. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten. Lotteriet ska anordnas inom Lycksele kommun.
 2. Utse en lotteriansvarig.
  Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet. Det ska framgå av styrelseprotokollet vem utsedd person är och kontaktuppgifter till berörd.
 3. Välj lotterityp – tillfälligt lotteri eller femårsregistrering.
  Föreningens styrelse ska även välja vilken typ av ansökan som ska göras – ett tillfälligt lotteri eller en registrering för fem år. Valet av ansökan ska framgå av styrelseprotokollet.
 4. Fyll i och lämna in ansökningsblankett.
  Skicka med handlingarna som nämns i punkt fem.
  Blankett för ansökan
 5. Följande handlingar ska skickas till Lycksele kommun tillsammans med ansökan:
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomiskt redovisning
  • Revisionsberättelse
  • Föreningens stadgar
  • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutet att registrera sig för lotterier samt vem som valts som kontaktperson i föreningen för lotterier.

Vem kan söka registrering ocheller licens?
Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt Spellagen. Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar med mera).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

Femårsregistrering
Med en femårsregistrering, enligt spellagen 6 kap 9 §, kan en förening anordna flera lotterier under fem år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp. För år 2022 är summan 1 609 839 kronor.

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Ekonomisk kalkyl
Innan lotteriet behöver en ekonomisk kalkyl göras, om lotteriet kommer ha olika typer av lotter behöver du göra en kalkyl för varje typ av lott. Kalkylen ska skickas till kontrollanten vid överenskommen tid eller senast tre veckor innan lotteriet. Ekonomiska kalkyler ska göras både vid tillfälliga och fleråriga lotteriansökningar.

Blankett för ekonomisk kalkyl

Lotterikontrollant
För varje femårsregistrering utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer och de är utbildade. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen.

Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3 procent av lotteriets planerade försäljning.

Avgifter
Kommunen tar ut en avgift på 300 kronor för tillfälligt lotteri och 500 kronor för en flerårig registrering. Sökanden kommer att faktureras avgiften.

Föreningen kommer att faktureras för kontrollantarvode som sedan utbetalas till kontrollant.  

Lotteriredovisning
Redovisningen ska skickas in till kontrollant för granskning efter varje avslutat lotteri inom överenskommen tid med kontrollant, eller senast två månader efter avslutat lotteri.

Blankett för lotteriredovisning

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens
En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp. För år 2022 är den summan 12,075 kronor.
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp För år 2022 är den summan 8 050 kronor.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning eller sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • I samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp För år 2022 är den summan 12,075 kronor.
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp. För år 2022 är den summan 805 kronor.
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
  • En offentlig nöjestillställning.
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen eller sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 oktober 2022