Till huvudinnehåll

Livsmedelsverksamhet

Innan du startar en livsmedelsverksamhet måste du göra en anmälan om registrering via kommunens e-tjänst, du hittar tjänsten till höger. Det gäller till exempel en restaurang, butik, catering, kafé eller matvagn. Din anmälan ska ha inkommit minst två veckor innan verksamheten startar.

Syftet med kravet på registrering är att vi ska känna till din verksamhet och kunna planera kontrollen.

Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet där du också kommer att sälja tobak och folköl ska det också anmälas, du hittar e-tjänsterna till höger. Kontakta även kommunens bygglovhandläggare, vissa åtgärder man gör i en fastighet kan kräva bygganmälan eller bygglov.

Även dricksvattenanläggningar kan behöva registreras
Om du tar vatten från egen brunn för att tillverka mat måste även brunnen registreras.

Får du vatten från en samfällighet eller en granne, kontrollera att anläggningen är registrerad. Det ska finnas ett program för provtagning av vattnet och du kan begära att få veta resultatet av proverna.

Sanktionsavgift

Om du startar din verksamhet utan att registrera den först, kommer du att få betala en sanktionsavgift. Avgiften är som lägst 5 000 kronor och kan bli så hög som 75 000 kronor.

Bekräftelse om registrering och beslut om avgift
När Myndighetsenheten har fått din anmälan blir den diarieförd och de uppgifter som du har lämnat registreras. Du får ett skriftligt beslut om att din verksamhet är registrerad och ett beslut om en avgift på 1 519 kronor. Avgiften tas ut för att handlägga din anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.

När du startar
Som företagare är du fullt ut ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar.

När du startar verksamheten ska alla krav i lagstiftningen som gäller anläggningen och utrustningen vara uppfyllda. Du ska ha rutiner och arbetssätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder konsumenten.

Installera en fettavskiljare

Fett ställer till problem i våra avloppsledningar. Fett och olja i avloppsvattnet leder till stora problem med igensättningar i våra ledningar. När avloppsvattnet kyls ner stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören. Därför ska verksamheter som hanterar livsmedel installera en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning.

Fettavskiljaren är fastighetsägarens säkerhetsanordning för att förhindra fettutsläpp till avloppet. Fett som spolas ut i avloppet stelnar och fastnar i rören. Det leder till minskad kapacitet och i värsta fall stopp i ledningarna. Fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem, som till exempel översvämningar.

Livsmedelskontroll
När vi kommer på besök får du redogöra för hur du uppfyller kraven i lagstiftningen. Du får visa hur din anläggning med dess inredning och utrustning används. Du får berätta om dina rutiner och arbetssätt och hur du kontrollerar att livsmedlen blir säkra. Dessutom ska du kunna visa att alla som hanterar mat har tillräckliga kunskaper om livsmedelssäkerhet.

Inspektören bedömer sedan om det finns förutsättningar för att tillhandahålla säker mat.

Beroende på de risker som finns i din verksamhet kommer den få en viss klassning och kontrollfrekvens. Frekvensen innebär att anläggningen får en visst antal planerade kontrollbesök under en femårsperiod. Exempelvis; en pizzeria med färre än 3 årsarbetskrafter som erbjuder pizza och viss a ’la carte kommer att få kontrollfrekvensen 5, vilket innebär ungefär 1 besök per år.

Efter besöket får du en skriftlig rapport.

Avgift för livsmedelskontroll

Du kommer att få betala timavgift varje gång livsmedelskontroll utförts i din anläggning. Avgift tas ut för all den tid kontrollmyndigheten lägger ner i kontrollärendet, det innebär; förberedande arbete, kontroll på plats och efterföljande arbete.

Läs mer
På Livsmedelsverkets webbplats finns information om att starta ny verksamhet. Här kan man även hitta information om lagstiftning, broschyrer riktade till små livsmedelsverksamheter samt branschriktlinjer.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 januari 2024