Till huvudinnehåll

Projektkontoret

Projektkontoret stöttar projekt i Lycksele kommun under ansökningsprocess, beredning och genomförande.

Projekt är i sin form avgränsade, medan projektkontoret svarar för kontinuitet över tid och ser till att resultat och erfarenheter tas till vara.

Projektkontoret fungerar som navet i Lycksele kommuns projektverksamhet och ska 2 gånger per år rapportera inför Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott om pågående/avslutade projekt. Detta möjliggör för kommunens ledning att ha större inblick i pågående projekt och kommunstyrelsen kan utöva sin uppsynsplikt.

Projektkontoret fungerar också som stöd för de kommunala bolagen vid projektansökningar hos program och fonder.

Projektkontoret är rådgivande och har inget beslutande mandat.                   

Det har till uppgift att bereda projekt inför beslut enligt gällande delegationsordning.

 

En annan uppgift är att vara ett centrum för projektkunskap. I det ingår:

Omvärldsbevakning

Uppdaterad kunskap om utlysningar och programperioder

Kunskaps-Hubb

Förmedling av relevant kunskap om projektmodeller och projektstrategi, samt om de lagar och förordningar som gäller vid projekthantering

Vägledning/lotsning

Projektkontoret tillhandahåller kompetent vägledning och lotsning för att säkerställa god projekthantering

Kompetensutveckling

Projektkontoret samordnar utbildningstillfällen för projektledare i kommunen, samt regelbundna träffar för erfarenhetsutbyte.

 

Projektkontoret är inte en beställningsorganisation för projekt. Projektägaren driver projektet och projektkontoret agerar bollplank/rådgivare.

 

Kontakt: projektkontoret@lycksele.se

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 10 augusti 2023