Till huvudinnehåll

Stadsträden

Lyckseles stadsträd är träd som finns i våra parker, efter gator och i våra grönområden och har en särskilt viktig roll för att uppfylla målen om en ”God bebyggd miljö, Frisk luft och Ett rikt växt- och djurliv”.

Träd är en grundläggande och självklar del i en trivsam stadsmiljö och utgör långsiktiga investeringar för en grönare stad.

Ekosystemtjänster

Träd bidrar med ekosystemtjänster som t.ex. rening av skadliga luftpartiklar, fördröjning av dagvatten och utjämning av lokalklimatet. Varje år planteras nya träd i Lyckseles parker där även nya arter införs för att få ett varierat trädbestånd.

Vad bidrar ett träd med?

  • Löven binder partiklar och giftiga ämnen
  • Trädens krona dämpar regn
  • Träden ger ett jämnare klimat i staden
  • Träden är hem åt flera växter och djur
  • Träden bidrar till människans välbefinnande
  • Träd förskönar vår omgivning
  • Träd ger skugga
  • Träd tar hand om stora mängder vatten, både kronan och rotsystemet
  • Rötter stabiliserar och motverkar erosion

Gröna stråk

Gröna stråk berör både urban grönstruktur och aktiv transport, vilket gör att de har potential att bidra till en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samtidigt som fysisk aktivitet främjas. Gröna stråk bildar en sammanhängande grönstruktur och binder samman olika typer av grönska. Dessa stråk är viktiga för ekosystemtjänster men även för rekreation och friluftsliv. 

Lycksele kommun har beviljats bidrag via LONA, lokal naturvårdssatsning, för att anlägga platser för våra pollinerare. Projektet innehåller bland annat att anlägga ett grönt stråk i form av gatuträd från älven till centrum efter Grubbgatan.

Grubbgatan färdigt.jpg

Pollineringen behövs bland annat för biologisk mångfald, för vår livsmedelsförsörjning och för en rik småskalig trädgårdsodling. Den bidrar till exempel till en ökad produktion av frön hos drygt 90 procent av världens vilda växter. Idag är dock våra pollinatörer, exempelvis bin, fjärilar och blomflugor hotade och behöver hjälp. Pollinerande insekter har minskat i antal, både globalt och i Sverige. Färre blomrika miljöer, ökad användning av växtskyddsmedel, klimatförändringar är några av de hot som drabbar vilda pollinatörer.

LONA - Lokala naturvårdssatsningen

lona-logo.jpg

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Lisa Norberg

Uppdaterad den 10 januari 2024