Till huvudinnehåll

Parker

Lyckseles parker är gröna oaser med olika naturtyper och karaktärer. 

Många av våra parker innehåller levande vattenmiljöer och rinnande bäckar vilket gör att många parkområden har ett rikt djurliv och gör våra parker till levande områden. Träd, buskar, perenner och utsmyckningar gestaltar våra parker och skapar dess identiteter.

Lyckseles stadspark Djupskolavan är en centralt belägen park och är ursprungligen en grund vik i Umeälven.

1990 beslutade kommunfullmäktige att Djupskolavan skulle benämnas som Lyckseles stadspark. Drivkraften bakom parkens upphöjelse var en oenighet i politiken där man ville möjliggöra för bebyggelse i Djupskolavan. Efter voteringssiffror beslöt fullmäktige att upphöja Djupskolavan till stadspark.   

Stadsparken blommande nävor.jpg

Stadspark är en grön oas mitt i centrala Lycksele med vattenspeglar och vikar, träd, buskar och planteringar som omsluter parken från stadsmiljön och skapar en lugn och fridfull plats i centrum.

Stadsparken tulpaner.jpg

Stenvalvsbro

År 1860 byggdes en stenvalvsbro över Djupskolavan som då ingick i landsvägen genom Lycksele. Bron är den äldsta bevarade stenvalvsbron i länet och har en betydande estetisk roll i vår stadspark.

Djupskolavan har två tillrinnande bäckar som bildar en ava och dominerar stora delar av parken. Avan är väl besökt av andfåglar och andra djur som gör att parken aldrig upplevs livlös.

Boulebana

I stadsparken finns en anlagd bana för allmänheten att spela boule på. Boulebanan anlades 2023 och är placerad nedanför gamla läkarvillan på den öppna gräsytan. Önskar du någonstans att parkera din bil så rekommenderar vi de allmänna parkeringarna intill Skolgatan 9.

Boulebanan.jpg

Älvarna som rinner genom Lycksele tillför stora värden till vår kommun. Under 2022 beslutade kommunstyrelsen att avsätta investeringsmedel till att anlägga en strandpromenad från stora bron till Gammplatsen. Projeket startade 2022 och färdigställs i slutet av 2024. 

Strandpromenaden efter Umeälven i centrala Lycksele har varit efterlängtad under många år. Utöver tillgängligheten till älven och tillskapandet av ett nytt strövområde innehåller strandpromenaden mycket mer med fokus på biologisk mångfald och naturliga miljöer.

Strandpromenadens form och storlek

Vattendomen styr strandpromenadens form och storlek. De områden som fylls mer än fem meter från vägräcke är belägna på områden med grundare vatten för att skapa attraktiva mötesplatser med minsta möjliga fyllnadsmassor. Fyllnaderna skapar några större ytor i stället för flera små vilket medför en yta med större flexibilitet. 

Gammplatsen.jpg

Gammplatsen

Nedanför Johans Skyttes skola.jpg

Nedanför Johan Skyttes förskola

Vintervägen.jpg

Nedanför Shell, vintervägen

Gynna den biologiska månfalden

Strandpromenadens grönytor kommer till stor del innehålla ängsytor för att gynna den biologiska mångfalden samt ge en varierad och färgrik miljö. På mötesplatserna kommer planteringar att omringa bänkar och sittplatser för att skapa inramningar och trevligare miljöer.

Lös botten

Under 2022 påträffades komplikationer på botten utanför E12-Vilhelminavägen. Efter en stabilitetsutredning visade det sig att jorden på botten utgörs av mycket lösa leror och siltjordar till djup om 6-10m under botten varierande på sträckan. Då botten var mycket lösare än vad man trodde i samband med projekteringen blev det för riskabelt att fylla ut stenmaterial på den smala bottensektionen som består av fast material närmast vägbanken. Geotekniker gjorde bedömningen att det inte bör fylla ut mer massor utmed E12:an från den plats där det stannat och där den befintliga GC-vägen ligger eftersom botten längre ut i älven kan sätta efter.

Flytbryggor och solbänkar

Den ej utfyllda delen av strandpromenaden projekterades om och en ny lösning fastställdes, den resterande delen kommer anläggas med betongflytbryggor. Flytbryggan är en betongponton och har en hög tyngd vilket innebär att de har goda vågdämpande egenskaper. Bryggorna är i sektioner och kommer inte att följa strandkantens radie vilket innebär att det kommer vara vatten på både sidorna av bryggan. Hela bryggsträckan är 3 meter bred och är omsluten av ett barnsäkert räcke med belysning. På två ställen anläggs en mötesplats där pontonbryggan är klädd med trall och har både vanliga bänkar och solbänkar monterade samt belysningpollare.

Gestaltning Närmare.jpg

Gestaltning Mötesplats Strandpromenaden.jpg

Sammanhängande rekreationstråk

På Gammplatsen finns många fina strövområden och stigar som ansluter till strandpromenaden. Efter strandpromenaden vid stora bron över Umeälven finns Korpberget med sina spännande stigar samt Hawaiiudden. Vidare efter Hawaiiudden fortsätter stigar mot Ansia camping, golfbanan och vidare till cykelleden i skogen mot Betseledammen. Vid Betseledammen finns en gång- och cykelväg till Lugnet och sen vidare in mot centrum.

Friluftssträckor.jpg

Parken Renen är Lyckseles mest centrala park och finns precis ovanför torget i Lycksele.

Under mitten på 1800-talet ökade invånarantalet i Lycksele, anledningen var skogsnäringens snabba tillväxt. Kungliga Domänstyrelsen och privata skogsbolag förlade sina förvaltningar här. Pampiga kontor och bostäder började byggas, timmerbyggnader i flera våningar.

Gamla folkskolan

Gamla folkskolan är en magnifik byggnad som finns kvar i dag och ligger intill parken Renen, och är ett exempel av Lyckseles storhetstid. Den vackra granittrappan visar vägen till den ståtliga byggnaden.  

Höstfärger parken renen.jpg

Parken restaureras

Sommaren 2015 började arbetet med en restaurering av parken där målet var att skapa en mötesplats för gemenskap samt att bevara det gröna värdet som finns i det centrala Lycksele. Strukturen på parken är bevarad och moderniserad med nya möbler, hårdgjorda ytor, belysning och växter i olika färger och former.

2016 restaurerades den gröna delen mot Medborgarhuset och biblioteket med ny struktur och grönska.

Renen stig Lisa Norberg.jpg

Ljusinstallationen "Renens Fjäll"

Belysningen i parken är designad av Florence Hermansson. Under rubriken "Ljusinstallationer" finner du mer information.

Almas måne är ett litet parkområde mitt i staden mellan två hus, en parkering och Storgatan. 

Parken ligger i ett område med hårda miljöer runt omkring sig med mycket asfalt, betong och trafik. Fickparken är en viktig del i stadsbilden och fyller viktiga funktioner i den hårdgjorda miljön.

Ett grönare Lycksele

Almas måne ingår i projektet "ett grönare Lycksele" och restaurerades sommaren 2020. Målet var att skapa en blommande oas i den hårda miljön med en variation i växtligheten för att gynna våra pollinatörer. Parken är ett viktigt inslag i stadens grönstruktur där både gator och parkeringar tar stor plats i detta område.

Almas måne 2021.jpg

Mötesplats

Valet av växterna baserades på att skapa en trygg, blommande oas. Växterna är låga för att ge insyn i parken samt för att gynna våra pollinatörer där även vårlökar är planterade för att ge tidig föda på våren. Parken är en liten park men ack så viktigt då både parkeringen och Storgatan är högt trafikerad. Målet i planeringen är att skapa en mötesplats med hög kvalité som ger ett lugnt intryck i den hårda miljön.

Belysningen är gjord i Corten och bildar ett vackert, dekorativt mönster på marken. I mitten av parken finns ett fågelbad i samma material.

Almas måne fågelbad.jpg

Växter:

Träd

Vitbrokig lönn, Acer platanoides ´Drummondii´

Buskar

Thujahäck, Thuja occidentalis 'Brabant’

Vit/Rosa Syrenhortensia, Hydrangea paniculata `Compacta´

Perenner  

Vit, liten Flocknäva, Geranium cantabrigiense ´st Ola´

Stäppsalvia, Saliva ´Caradonna´

Kantnepeta, Nepeta x fassenii ´Walkers Low´

Vit stjärnflocka, Astrantia major Álba´           

Vit kransveronica, Veronicastrum virginicum Álbum´

Almas måne 2021 fågelbad.jpg

Almas måne

Det unika med parken är skulpturen Almas måne. Skulpturen är uppförd på beställning av Ture Johansson, före detta fastighetschef på Lycksele kommun, och symboliserar den kvinnliga kraften och är en hyllning till småbrukar- och torparhustrur som ofta ensam fick bära ansvaret för hemmets skötsel och familjens ekonomi. Konstnären heter Annika Engström och skulpturen blev avtäckt 15 september 1998.

Lapplands kulturbotaniska trädgård finns på Gammplatsen i Lycksele. Där finns gamla kulturväxter som är insamlade genom POM, programmet för odlad mångfald.

alggras Gammplatsen Irene Gustavsson.jpg

Kulturbotan fungerar som en kulturhistorisk förvaltare, och på Gammplatsen har vi det nordligaste klonarkivet i Sverige. Här ansvarar vi för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Lappland.

Kulturväxterna återfinns i de rabatter och odlingar som finns på området och har arrangerats med inspiration från samisk hantverkstradition och nybyggarkultur.

Vid Johan Skyttes skola ligger en liten park som vi kallar för Kärleksstigen. Det sägs att detta område var en av Lyckseles första parker.

Kärleksstigen Lisa Norberg.jpg

Genom parken rinner en liten bäck som har sitt ursprung från Lilltjärn. Bäcken är kulverterad längre ner då den passerar Storgatan och rinner ut i Umeälven.Efter bäcken finns en smal stig att promenera med bänkar utplacerade.

Thalia Blomma Vårlök Lisa Norberg.jpg

Parken innehåller olika trädsorter så som skogslönn, rödbladig björk, katsura, björk, asp och ginnalalönn. Vårlökar och vitsippor finns planterade i parken.

Hawaiiudden är en smal landremsa med gammal tallskog på sandmark. På sommaren fungerar platsen, där stadens halvor strålar samman, som en naturlig mötesplats. 

Hawaiiudden vy.jpg

Sågavan

Intill Hawaiiudden ligger Sågavan, en ava med ovanligt rikt fågelliv för en stadsnära sjö. Över 50 olika fågelarter har noterats här och är en unik plats att studera fåglar på med tanke på dess närhet till staden.  

Ceremoniplats

På Hawaiiudden finns en ceremonisten som symboliserar platsen och kan användas som pedestal eller podium. 

Hawaiiudden sten.jpg

Under hösten 2021 restaureras parken mellan Järnvägsgatan/Finnbacksgatan. Syftet är att tillgängliggöra och bevara grönstrukturen i centrum och lyfta fram områdets viktiga funktioner.

Historia

Namnet Finnbacken har sina rötter från slutet av 1600-talets då bonde-kolonisationen i de svenska lappmarkerna tog fart. Kungen erbjöd särskilda privilegier, så som skattefrihet och frihet från knektutskrivning, till alla som anlade nybyggen. Många människor sökte sig upp mot Lyckseletrakterna och många av de första nybyggarna kom från Finland. Det var nästan uteslutande finnar som först odlade upp områdena runt Lycksele. Samiska och finska var de dominerande språken kring sekelskiftet 1700, och det här är också anledningen till att nybyggarnas del av kyrkstan kallas för ”Finnbacken”.

Suckarnas allé

Under gamla Folkskolans uppkomst planterades Popplar från gamla Folkskolan mot Finnbacksparken och vidare. Träden är de äldsta planterade stadsträden som vi vet av idag.

Under avslutningsdagen gick examinerade elever genom allén från gamla Folkskolan mot kyrkan. Enligt folkhumor döptes allén till Suckarnas allé. Eleverna suckade under vandringen till kyrkan, kanske på grund av nervositet eller vånda över examinationen?

Idag finns enstaka Popplar kvar. Man kan se de magnifika träden i parken Renen samt Finnbacksparken. Vid restaureringen kommer popplarna att vara kvar då de fyller ett historiskt värde.

Förslag på nytt namn

I samband med restaurering av grönstrukturen i parken mellan Järnvägsgatan/Finnbacksgatan har medborgana givits möjlighet till att komma med namnförslag på parken. Totalt inkom det 23 st förslag, 8 st via mejl och 15 st via kommunens Facebooksida.

Förslagen har diskuterats i en grupp bestående av representanter från olika verksamheter i kommunen och med hänsyn till Lyckseles historia och anknytningen till platsen har gruppen enats om förslaget Finnbacksparken. Många av medborgarna presenterade namnet som förslag och förslaget hade övervägande flest röster.

I diskussionerna kring namnförslagen på parken var anknytningen till platsen en viktig del i namnvalet, där av namnförslaget Finnbacksparken som beslutades i kommunstyrelsen 2021.

Parken Renen är Lyckseles mest centrala park och finns precis ovanför torget i Lycksele.

Renen Lisa Norberg.jpg

2015 restaurerades parken med mål att skapa en mötesplats för gemenskap samt att bevara det gröna värdet som finns i det centrala Lycksele. Strukturen på parken är bevarad och moderniserad med nya möbler, hårdgjorda ytor, belysning och växter i olika färger och former. 2016 restaurerades den gröna delen mot Medborgarhuset och biblioteket med ny struktur och grönska.

Kvarteret renen och gamla Folkskolan

Parken heter kvarteret Renen och bär på en historia om en mötesplats mellan samerna och nybyggarna. Torget och centrum i Lycksele har varit en mötesplats för handel sedan staden anlades. Färger och former i parken har inspirerats av vårt samiska kulturarv fyller även en viktig funktion i stadens gestaltning.

sidbild musikskolan foto Nina Lindberg.jpg

Under mitten på 1800-talet ökade invånarantalet i Lycksele, anledningen var skogsnäringens snabba tillväxt. Kungliga Domänstyrelsen och privata skogsbolag förlade sina förvaltningar här. Pampiga kontor och bostäder började byggas, timmerbyggnader i flera våningar. Gamla folkskolan är en magnifik byggnad som finns kvar i dag och ligger intill parken Renen, och är ett exempel av Lyckseles storhetstid. Den vackra granittrappan visar vägen till den ståtliga byggnaden.  

Höstfärger parken renen.jpg

Ljusinstallationen "Renens Fjäll"

Belysningen i parken är designad av Florence Hermansson. Under rubriken "Ljusinstallationen Renens Fjäll" finner du mer information och en film om ljusinstallationen.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Lisa Norberg

Uppdaterad den 10 januari 2024