Till huvudinnehåll

Visselblåsarfunktion Lycksele kommun

Lycksele kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Lycksele kommun. 

Vår förhoppning är att alla anställda i Lycksele kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att medborgare med förtroende vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

Vad är visselblåsarfunktionen? 
Kommunens visselblåsarfunktion finns till för att anställda, förtroendevalda och allmänhet anonymt ska kunna anmäla misstankar om oegentligheter, missförhållanden och brott som begåtts av en person inom kommunens organisation eller dess bolag. En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt en allmän handling. Om du vill vara anonym ska du därför inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet i anmälan via e-tjänsten.  

När ska funktionen användas? 
Funktionen ska användas för tips om misstänkta oegentligheter, missförhållanden och brott som till exempel missbruk av kommunens egendom, mutor, ekonomisk brottslighet, olämplig bisyssla eller annan situation där någon eller någons närstående får privat vinning på något sätt.  

När ska funktionen inte användas? 
Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller till för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till kommunens HR-avdelning eller någon facklig företrädare.  

Vem kan anmälas?  
Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Lycksele kommun. Det kan också handla om medarbetare som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem. 

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på Lycksele kommuns sida för e-tjänster som du hittar här och söker efter visselblåsning så kommer du hitta tjänsten. Du svarar på några frågor och skickar sedan in din anmälan.

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till kanslichefen med rekommendation om fortsatt utredning eller avskrivning. Vid behov fortsätter den externa utredningsfunktionen att utreda ärendet på uppdrag av kanslichefen. Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras muntligen om inkomna och avslutade ärenden. 

Det finns rutiner som säkerställer att det inte förekommer intressekonflikter i utredningsgruppen.

 

Kontakt

Vid frågor om visselblåsar e-tjänsten kontakta.

Elias Persson säkerhetssamordnare
elias.persson@lycksele.se
0950-166 00

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 1 juli 2022