Till huvudinnehåll

Utbildningsnämnden står inför stora utmaningar

Inför 2023 står utbildningsnämnden inför stora utmaningar. Högre kostnader för verksamheterna, förändringar i barn och elevunderlag tillsammans med minskade intäkter efter pandemin gör att förutsättningarna förändrats.

Tisdag den 13 december sammanträdde utbildningsnämnden. Den stora frågan för dagen var programbudgeten för 2023. Inför nästa år står nämnden inför stora utmaningar.
- 2022 har varit ett väldigt bra år för skolverksamheten i Lycksele, där stora satsningar kunnat genomföras. De satsningar som genomförts har bland annat har de riktats mot arbetsmiljö, fortbildning för personal, organisationsutveckling, pedagogiskt material och läromedel. Inför 2023 ser förutsättningarna annorlunda ut och där har fokus varit att bibehålla resurser för kärnan i verksamheten, säger utbildningsnämndens ordförande Betty-Ann Nilsson.

Möta det ökade behovet
Under höstterminen har behovet av stöd till barn och elever i skolverksamheten ökat, därför tillförs medel till de verksamheterna för att kunna möta det ökade behovet. Kommunfullmäktige har även skickat med två satsningar för införande av en resursskola i årskurs 4–6 som komplement till den som finns i årskurs 7–9, samt för att fortsätta arbeta med elever som kommer till skolan men inte deltar i lektionerna.
- Förhoppningarna är att detta på sikt kommer förbättra måluppfyllelsen och vara ett stöd för eleverna framåt, säger Betty-Ann Nilsson.

Plan på åtgärder
För att nå en budget i balans har det framförts en plan på åtgärder i verksamheterna. Inom för- och grundskolan planeras en minskning med en förskoleavdelning på Johan Skyttes förskola, att årskurs 1 för eleverna i tätorten inte kommer få egna Ipads höstterminen 2023, modersmålsstödet i arabiska på förskolan integreras i ordinarie verksamhet och tjänster, utöver ordinarie resurs i fritidshem minskas. På Utbildningscentrum planeras ett minskat utbud av kurser på individuella val, ta bort ridning som fördjupning i idrott, köpa kurser i svenska på gymnasial vuxenutbildning i stället för att anordna dem i egen regi och att utveckla arbetet med tillgänglig lärmiljö för att minska behovet av stöd till enskilda elever. Utbildningsnämnden har även fattat beslut om att utöka antalet platser på gymnasieprogrammen, vilket väntas öka intäkterna. Totalt är behovet av anpassningar och omprioriteringar beräknat till 2 940 000 kronor.

Centrala resurser inom förskolan

Det planeras även förändringar i arbetet med stöd till elever med språkstörningar eller annan språkproblematik. Under 2023 planeras för att satsningen på språkförskola på förskoleavdelningen Pippi avvecklas. Det ersätts av centrala resurser inom förskolan.
- Vårt mål att på det sättet kunna nå fler förskolebarn i behov av stöd i språk, eftersom behovet finns i hela kommunen, säger Betty-Ann Nilsson.
Samma förändring planeras även kring språksatsningen på Furuvikskolan, men det kommer ske gradvis under den tid nuvarande elever går kvar på skolan.

Uppdaterad den 16 december 2022