Till huvudinnehåll

Tillsammans för ett välkomnande Lycksele

Fyra personer sitter i grupp vid ett bord och skrattar

- Jag tror att det viktiga är att tänka sig för och ge den person man möter tid. Att starta ett möte med ett leende gör att mötet börjar bra, säger Rebecca Ölmebäck, enhetschef​ på Skogsgläntan. Hon är en av alla chefer inom Lycksele kommun som omfattats av ledarprogrammet Leda som värd och som är en del av kommunens värdegrundsarbete.

I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill vara  en välkomnande kommun där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare och andra som kommunen har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service.

I december 2019 antog kommunfullmäktige Lycksele kommuns Värdegrund. Den talar om vad kommunen står för och hur vi förhåller oss till våra invånare, besökare och kommunens anställda. Att ha en gemensam värdegrund fyller en viktig funktion.

- Det handlar om att få människor att känna sig välkomna och att ha ett gott bemötande. Att alla är lika mycket värda och att vi visar förståelse för varandra och allas olikheter, säger Ingela Gotthardsson, kommunchef.

Tillsammans, medkänsla och drivkraft 
Tillsammans med Värdskapet Sverige AB har Lycksele kommun startat upp en utvecklingsresa. En satsning för att säkerställa en kultur i värdskap som lyfter Lycksele.  

Inom ramen för arbetet har även en värdskapskod med tre värdeord för Lycksele kommun tagits fram. Värdskapskoden ska leda och inspirera medarbetare och kommunmedborgare till att vara goda värdar och stärka kulturen och lyfta Lycksele till att vara en attraktiv kommun. 

Koden bygger på tre övergripande värdeord.
Tillsammans
- Till Lycksele är alla välkomna. Här finns lyhördhet, stolthet och vi-känsla.
Drivkraft - I Lycksele finns framtidstro och engagemang som driver utvecklingen och för oss framåt.
Medkänsla - Vi visar förståelse för varandra och allas olikheter. I Lycksele är alla lika mycket värda.

Ledarskapets betydelse
Samtliga chefer och fackliga företrädare inom kommunen har omfattats av ledarprogrammet Leda som värd som avslutades den 2 oktober med en digital avslutning. Konsten att välkomna har varit i fokus, att vi skapar en kultur där människor känner sig väntade och välkomna. Cheferna har en nyckelroll att fortsätta värdskapsresan i sina respektive enheter.

- Som chef och ledare har du en viktig nyckelroll när det gäller att leda verksamheten och att tillsammans med medarbetare utveckla Lycksele som kommun och den verksamhet du ansvarar för, säger Ingela Gotthardsson.

Kan användas i det dagliga arbetet
- Ledarprogrammet är väl genomtänkt och en bred satsning för att skapa en välkomnande och mer inkluderande kultur, säger Eric Lundström, enhetschef Samhällsplanering.

I sitt arbete så arbetar Eric Lundström bland annat med medborgardialoger och mycket av det som ledarprogrammet innehåller går att omsätta på ett väldigt konkret sätt i det arbetet, menar han.

- Vi håller just nu på med en ny översiktsplan för Lycksele kommun. Jag hoppas och tror att det pågående översiktsplanearbetet kommer att präglas av detta, säger Eric Lundström.

Lyfter fram positiva exempel
Det finns redan i dag flera positiva exempel på hur verksamheterna arbetar med ett bra bemötande. Victoria Hvirfvel, rektor på Finnbacksskolan berättar om ett sådant exempel.

- Något som var mycket uppskattat var när vi välkomnade våra nya sjundeklassare på röda mattan efter sommarlovet. Vi såg att eleverna tyckte det var roligt att få känna sig sedda och välkomna till skolan, säger hon. 

Rebecca Ölmebäck, enhetschef​ på Skogsgläntan tror att hon kommer att ha stor användning av ledarprogrammet i sitt dagliga arbete.
- Jag har fått lite nya tankesätt i vissa situationer. Många ämnen som har tagits upp är egentligen självklara men kan ändå vara svåra i det dagliga livet. Jag tror att det viktiga är att tänka sig för och ge den person man möter tid. I den mån det bara går är lugn och vänlighet ett bra sätt att mötas. Att starta ett möte med ett leende gör att mötet börjar bra, säger hon.

Utbildade värdskapstränare
Lycksele kommun har även utbildat medarbetare till att vara värdskapstränare. Att utbilda värdskapstränare är ett sätt för kommunen att bygga upp en egen värdskapskompetens.
En av dessa är Linda Algotsson som till vardags är projektledare och samhällsplanerare på Lycksele kommun.
- För mig innebär värdskapsarbetet att alla människor ska känna sig sedda i mötet med kommunen, oavsett om jag är kommuninnevånare eller medarbetare, säger hon. 

Vad gör en värdskapstränare?
- Vårt uppdrag är att vara ambassadörer för ett välkomnande och värdskapande klimat. Vi kan också vara ett stöd och bjudas in till exempelvis arbetsgrupper som vill utveckla sitt eget värdskap, säger Linda Algotsson. 

Arbetar framåt
Värdskapsarbetet är ett pågående arbete inom kommunen som kommer att finnas med i det grundläggande arbetet inom alla verksamheter, på arbetsplatsträffar, ledningsgrupper och andra grupperingar.

- Vi har redan ett bra värdskap i Lycksele som kan bli ännu bättre. Det här är ett förhållningssätt som vi alla ska jobba efter, nu och i framtiden, säger Ingela Gotthardsson.

Citat från medarbetare om värdskap för dem
”Det är viktigt att respektera allas olika personligheter och se det som en tillgång”

”Vi vill ge våra medborgare bästa tänkbara bemötande”

”Skratta tillsammans”

”Kan vi på kommunen få folk att känna sig välkomna, kanske kan det påverka någon att vilja flytta hit”

Värdskapsprogrammet bygger på fyra delar:
1. Skapa samsyn kring en värdskapskod och strategi för att bygga en kultur som gör Lycksele till en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.

2. Utbilda och ge ledare verktyg att ansvara för och driva ett utvecklingsarbete med värdskap som förhållningssätt.

3. Utbilda interna resurser, värdskapstränare och mentorer, som  inspirerar, motiverar och ger stöd till chefer, verksamheter och interna projekt.

4. Öka medvetenheten inom organisationen kring var och ens ansvar för bemötandekulturen och Lycksele kommuns attraktionsvärde.

 

 

 

 

Uppdaterad den 27 oktober 2020