Till huvudinnehåll

Strandskyddstillsyn kring Lycksträsket

Miljö- och samhällsnämnden kommer att bedriva strandskyddstillsyn med start sommaren 2017. 

Första området för tillsyn är den bebyggelse som finns kring Lycksträsket. Berörda fastigheter kommer att få vidare information om tillsynen hemskickad. Tillsynen kommer att ske under flera år med fortsättning kring andra sjöar och vattendrag inom kommunen.  

Vi kommer i samband med besöket eventuellt att mäta byggnader samt fotografera vid eller inom er fastighet. Vi vill uppmana de fastighetsägare som tänker uppföra byggnader eller andra anläggningar/åtgärder inom strandskyddat område att inkomma med ansökan om strandskyddsdispens.

Tillsynens syfte
Syftet med tillsynen är att bevara strändernas värde för friluftsliv och biologisk mångfald, att verka för lagefterlevnad, förhindra otillåtna byggnader och anläggningar samt att informera om strandskyddslagstiftningen.

Bygga vid stranden
Enligt miljöbalken råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag med syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd.

Kommunen får i vissa enskilda fall ge dispens från förbudet om det finns särskilda skäl och en dispens är förenlig med strandskyddets syfte. En dispens ska normalt inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaden/ anläggningen säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I beslutet ska anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk för anläggningen eller som tomtplats. Strandskyddet gäller oavsett om man äger marken eller inte. Komplementbyggnader och anläggningar som inte kräver bygglov kan många gånger ändå kräva strandskyddsdispens.

Ansökan om strandskyddsdispens
För att få strandskyddsdispens ska två krav enligt miljöbalken 7 kap. 15 § uppfyllas, det ska finnas särskilda skäl samt att strandskyddet inte påverkas (djur- och växtliv samt allemansrätten tillgång till platsen).

Tänk på att det inte räknas som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

En ansökan om strandskyddsdispens ska innehålla
• Skriftlig ansökan via vår blankett 
• Situationsplan, lämpligen i skala 1:400 eller 1:500
• Områdeskarta
• Plan- och fasadritningar i vissa fall

 

Strandskyddsdelegationens hemsida www.strandskyddsdelegationen.se
Naturvårdverkets hemsida www.naturvardsverket.se

Uppdaterad den 21 juni 2017