Till huvudinnehåll

Strandpromenaden, mer än bara en gång- och cykelväg

Älvarna som rinner genom Lycksele tillför stora värden till vår kommun. Under 2022 beslutade kommunstyrelsen att avsätta investeringsmedel till att anlägga en strandpromenad från stora bron till Gammplatsen.

Strandpromenaden har varit efterlängtad under många år, främst tillgängligheten till älven. Utöver tillgängligheten till älven och tillskapandet av ett nytt strövområde kommer strandpromenaden innehålla mycket mer med fokus på biologisk mångfald och naturliga miljöer.

Strandpromenadens form och storlek
Vattendomen styr strandpromenadens form och storlek. De områden som fylls mer än fem meter från vägräcke är belägna på områden med grundare vatten för att skapa attraktiva mötesplatser med minsta möjliga fyllnadsmassor. Fyllnaderna skapar några större ytor i stället för flera små vilket medför en yta med större flexibilitet. Stråket mellan stora bron och nedfarten till vintervägen är den djupaste delen på strandpromenaden och blir även den smalaste del. Den delen kommer innehålla gång- och cykelväg med ängsytor, några träd, belysning samt några bänkar efter vägen med papperskorgar. Strandpromenaden ingår i kommunens gång- och cykelvägsnät och kommer plogas upp under vintern. Därmed försvinner de plogade sträckorna på älven mellan Gammplatsen och stora bron, dock plogas vintervägen över till Ansia som vanligt.

Gynna den biologiska månfalden
Strandpromenadens grönytor kommer till stor del innehålla ängsytor för att gynna den biologiska mångfalden samt ge en varierad och färgrik miljö. På mötesplatserna kommer planteringar att omringa bänkar och sittplatser för att skapa inramningar och trevligare miljöer.

Transportsträcka för oskyddade trafikanter och samlingsplatser
Mellan stora bron och nedfarten till vintervägen är den djupaste och smalaste delen på strandpromenaden där området framför allt kommer användas som transport-rum för oskyddade trafikanter och friluftsaktiviteter. Sträckan kommer vara smalare än området mot Gammplatsen och kommer innehålla ängsytor, träd och bänkar.

Korsning E12 Vilhelminavägen.jpg

Nedanför Tjärhovet.jpg

 

Vintervägen

Vintervägen.jpg

Området där vintervägen går ner ska fungera som en samlingsplats med fokus på vistelse och aktiviteter.

Området där vintervägen går ner till älven kommer avskärmas och ramas in med planteringar för att öka det upplevda avstående från vägen utan att göra området otryggt. Platsen kommer även innehålla områden med bänkar och sittplatser, yta för eventuella försäljningsvagnar samt en nedsänkt yta med sittplatser där man kommer närmare vattnet. Där kommer en bänk av granit placeras med belysning under. Under vintern plogas vintervägens nedfart som vanligt och kommer delas med skotertrafiken.

Mötesplatser med rum för friluftsaktiviteter
Mellan vintervägen och Gammplatsen är vattnet grundare och kommer utformas med en mer böljande utformning med mer naturlig karaktär. Stranden ska utgöras av planterade, och med tiden, naturligt etablerad vegetation. Vegetationen ska bidra till biologisk mångfald och gynna olika sorters fåglar och insekter. En blandning mellan plantering och naturlig etablering gör att variationen ökar vilket bidrar till många olika livsmiljöer för naturligt förekommande organismer i området. För att skärma av området från E12 planteras grupper av träd på delar av sträckan där strandpromenaden går närmare stranden. Trädplanteringarna kommer att bidra till en mer varierad miljö som gynnar djurlivet och bidrar till en mer spännande miljö för oskyddade trafikanter och trafikanter på E12.

Nedanför Hamn.jpg

Nedanför älvsgatan.jpg

Strandpromenaden nedanför hamn och Älvsgatan. Utbuktade mötesplatser med rum för friluftsaktiviteter så som picknick, fiske, fågelskådning mm.

Nedanför Johans Skyttes skola.jpg

Utloppet nedanför Johan Skyttes förskola. 

Gammplatsen.jpg

Anslutningen till Gammplatsen. 

Båtnedsättning och båtplatser
Båtnedsättningsplats och båtplatser är efterfrågade områden. Just nu pågår arbetet med att tillskapa ett område för detta och mer information om det kommer att kommuniceras ut via kommunens hemsida när det är klart.

Uppdaterad den 19 september 2022