Till huvudinnehåll

Starkt resultat för utbildningsnämnden

Bild på elever som sitter tillsammans och syns lite suddigt.

Utbildningsnämnden hade ett resultat 2022 som var 7,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. En stark bidragande orsak till resultatet är kopplat till att utbildningsnämnden fått mer intäkter än budgeterat, främst i form av statsbidrag men även försäljning av skolplatser och från föräldraavgifter inom barnomsorgen.

Torsdag den 16 februari sammanträdde utbildningsnämnden. Bland dagens punkter fanns bland annat huvudmannarapporten för utbildningscentrum, verksamhetsberättelse med årets resultat 2022 och uppföljning av pågående och avslutade investeringsprojekt.

Årets resultat
Utbildningsnämnden hade ett resultat 2022 som var 7,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. En stark bidragande orsak till det starka resultatet är kopplat till att utbildningsnämnden fått mer intäkter än budgeterat, främst i form av statsbidrag men även försäljning av skolplatser och från föräldraavgifter inom barnomsorgen.
- Det är mycket glädjande att se att fler elever från andra kommuner vill gå gymnasieskola och gymnasiesärskola hos oss på Tannbergsskolan. Det gör att vi kan fortsätta satsa på, utveckla och bibehålla bredden på utbildning i inlandet, säger utbildningsnämndens ordförande Betty-Ann Nilsson.

Fortbildning för personal
Det goda ekonomiska läget under 2022 har skapat möjligheter för satsningar i verksamheterna. Förutsättningarna var att satsningarna inte skulle öka kostnaderna för kommande år. Under året har det genomförts insatser mot bland annat förskola, grund- och gymnasieskola. Inom förskolan och grundskolan har det genomförts riktade satsningar på fortbildning för personal, bland annat riktat mot barns psykiska ohälsa redan från förskoleålder och för att förbättra barn och elevers språkinlärning och läsförståelse.

Barn och elevers lärandemiljö
Det har även gjorts satsningar på barn och elevers lärandemiljö genom inköp av pedagogiskt material och lekmaterial, där leken är en del av lärandet. Även personalens arbetsmiljö och ergonomi har fått ett extra fokus under 2022. Detta genom exempelvis fortbildning i lyftteknik i förskolan och inköp av möbler och hjälpmedel till verksamheterna som antingen bidrar till mindre lyft eller bättre arbetsplatser för lärare och pedagoger. 

Under 2022 har gymnasieskolan satsat extra på kommunikation och marknadsföring. Med byte av logotyp och grafisk profil arbetar med Tannbergsskolan med att stärka sitt varumärke och attraktionskraft genom en tydligare kommunikation. Inom gymnasieskolan har det även pågått ett annat utvecklingsarbete för tillgänglig lärmiljö och det har gjorts extra satsningar på läromedel. Exempel på läromedel det gjorts satsningar på är inköp av simulatorer till fordonsutbildningen, byte av läroböcker i kurser med uppdaterade kursplaner och förbrukningsmaterial till program med utökat elevunderlag. 

Förbättra arbets- och lärandemiljön
Syftet med de extra satsningar har varit att förbättra möjligheterna för en bra undervisning, förbättra arbets- och lärandemiljön för barn elever och personal samt att minska kostnaderna kommande år.  

-Det är väldigt roligt att vi kan leverera ett starkt resultat 2022 samtidigt som vi har kunnat göra mycket för barn, elever och personal ut i verksamheterna. Effekten av de genomförda satsningarna hoppas vi nu på att ta med oss in i 2023, säger Betty-Ann Nilsson.

Det goda resultatet 2022, där verksamheternas kostnader rymts inom budgetramen, gör att behovet av anpassningar och omprioriteringar inför ett svårare ekonomiskt läge 2023 har varit förhållandevis små. 

 

Uppdaterad den 20 februari 2023