Till huvudinnehåll

Snabbreferat från kommunstyrelsen

Skidbacken Bocksliden, en vinterbild

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen togs bland annat beslut om Bockslidens skidanläggning, samt klimatsatsningar till E12-utmaningen.

Lycksele kommunen övertar ägandet av Bockslidens skidanläggning från Friluftsfrämjandet för en krona. Verksamhetschef för samhällsbyggnad ges i uppdrag att till säsongstarten 2020/2021 införa en driftslösning för anläggningen. Det baserat på ett nära samarbete mellan kommunen, Friluftsfrämjandet och Lycksele IF Alpina. Kommunen och Friluftsfrämjandet har sedan november 2011 haft ett avtal om ägande och drift av Bockslidens skidanläggning. Kommunens gata/parkenhet har tillsammans med Friluftsfrämjandet och Lycksele IF Alpina skött driften av anläggningen. Kommunen har under åren 2011 till 2018 investerat cirka åtta miljoner kronor i utveckling av anläggningen, bland annat konstsnösystem, markåtgärder, barnområde med åkband, belysning och pistmaskin.

Lycksele kommuns delårsrapport
Trots att alla nämnder och verksamheter inte uppvisar ett positivt resultat så går Lycksele kommun mot ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Det visar delårsrapporten.
- Den största avvikelsen mot budget har socialnämnden. I övrigt är det små avvikelser hos övriga nämnder, säger Roger Frisendahl, ekonomichef.

Stöd, vård och omsorg (SVO) har en prognos på minus 20,1 miljoner kronor. Där står äldreomsorgen för den största delen som prognostiserar minus 11,4 miljoner kronor, varav hemtjänsten står för 10,8 miljoner kronor.

Kostnämnden avvecklas
Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att den gemensamma Kostnämnden avvecklas vid årsskiftet och därmed upphör även de förtroendevaldas uppdrag. Ansvar över verksamheten övergår till kommunstyrelsen. Lycksele kostenhet har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat kommun och region. Enheten har därför låtit genomlysa verksamheten. I kostutredningen föreslås bland annat att enheten bör skapa en ny kostorganisation och att den gemensamma nämnden avvecklas. Kostenheten erbjuder Region Västerbotten att från och med årsskiftet i stället köpa maten från kostenheten, med leverans till lasarettsköket.

Löfte om klimatsatsningar till E12-utmaningen 
Projektet Fossilfria transporter i Norr vill stimulera många aktörer att på
olika sätt försöka bidra till att snabba på omställningen till fossilfrihet i länet.
En viktig framgångsfaktor är att stimulera elektrifieringen av persontrafiken
är att täcka länet med offentliga laddstolpar. Detta för att förhindra
räckviddsångesten, samt göra det möjligt att köra fossilfritt i hela länet.
Det finns nu en plan för en utbyggnad med laddinfrastruktur för hela E12:an
och projektet har tillfrågat kommunerna i Västerbottens län att bidra till en
snabbare omställning av transportsystemet i Västerbotten.

Kommunstyrelsen vill öka tempot på omställningen till fossilfrihet i länet genom:

  • Under perioden 2021-2025 se till att minst 60 procent av den tillkommande fordonsparken drivs med, eller kan drivas med, helt fossilfria drivmedel.
  • Under perioden 2026-2030 se till att 100 procent av den tillkommande fordonsparken drivs med, eller kan drivas med, helt fossilfria drivmedel.
  • Senast år 2023 se till att minst 50 procent av fordonsparken övergår till fossilfria alternativ till dieselbränsle.
  • Senast år 2026 se till att 100 procent av fordonsparken övergår till fossilfria alternativ till dieselbränsle.
  • Under perioden 2021-2030 öronmärka minst 500 000 kronor per år i investeringsbudgeten för investeringar i laddinfrastruktur.
  • I samverkan med den lokala och regionala transportsektorn verka för etablering av tankstation för biogas inom Lycksele tätort senast 2025.
  • Senast under 2021 ställa krav på plan för fossilfrihet år 2030 av de leverantörer som anlitas för transporttjänster inom kommunen.
  • Säkerställa att det senast 2022 finns planmässiga förutsättningar för etablering av minst två snabbladdstationer i strategiskt läge inom Lycksele tätort.
  • Tydliggöra kommunens ambitioner kring fossilfrihet år 2030.

Uppdaterad den 2 oktober 2020