Till huvudinnehåll

Referat från kommunstyrelsen den 8 februari

Här följer ett snabbreferat från kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari. 

Kommunstyrelsen fastställer investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2022.

Förslag till investeringsprojekt 2022

  • Färdigställande av utegym, påbörjat men försenat investeringsprojekt från 2021, 300 000 kronor.
  • Spontanidrottsplatser, avser i första hand utveckling vid Grubbans IP, 800 000 kronor. 
  • Centrumutveckling Köpmannen, påbörjat projekt från 2021. Grönytor, parkering och lekplats på kvarteret Köpmannen. Lekplatsen medfinansieras av privata fastighetsägare. Projektet tillförs en miljon kronor för att kunna färdigställas under 2022.
  • Mötesplats för bilburen ungdom. Utformning och val av plats görs tillsammans med representanter för bilburen ungdom. Investering en miljon kronor. 
  • Byte av gatubelysning i Kristineberg, 650 000 kronor.                  
  • Investeringar enligt handlingsplan för ”Digitalt först” för investeringar i digital teknik och systemutveckling, 500 000 kronor. 

Preliminärt bokslut 2021
Årets resultat visar ett överskott på 40,8 miljoner kronor vilket är väsentligt högre än det budgeterade resultatet på 9,2 miljoner kronor. Det som sticker ut positivt är den förbättrade skatteprognos som visar plus 36,5 miljoner kronor mer än budget och det är den största orsaken till det starka resultat som kommunen visar. Budgeten för 2021 beslutades på våren 2020 när pandemin just startat och osäkerheterna var ovanligt stora. Nämnder och resultatenheter visar på ett överskott på 8,9 miljoner kronor.

Ansökan om stöd till Motorveckan 2022
Föreningen Motorveckan ansöker om ekonomiskt stöd för uppstart av Motorveckan 2022 (vecka 30). Föreningen har de senaste två åren tvingats ställa in arrangemanget på grund av pandemin och föreningens har de senaste tre åren haft ett ekonomiskt minusresultat. Motorveckan är det i särklass största arrangemanget i Lycksele med stor betydelse för ekonomi och sysselsättning i kommunen. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en tillfälligt utökad budget för kommunstyrelsen under 2022 är kommunstyrelsen positiv till att bevilja föreningen Motorveckan ett ekonomiskt bidrag för uppstart av Motorveckan 2022. Nivån på bidraget fastställs i samband med beslut om fördelning av det föreslagna tillfälliga föreningsbidraget för 2022.

Ny taxa för försäljning av kommunal mark
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxa för försäljning av kommunal mark:

  • Råmark avsedd för större verksamhetsetableringar: 50 kr/m2.
  • Byggbar mark för enbostadshus iordningställd före 2021-12-31: 100kr/m2.
  • Byggbar mark för enbostadshus iordningställd efter 2022-01-01: 50kr/m2 + självkostnadspris.
  • Beredd mark för verksamheter och flerbostadshus: 50 kr/m2 + självkostnadspris.

Avsteg från fastställd taxa, exempelvis om köpare eller exploatör önskar iordningställa mark själv, kan göras men först efter beslut i kommunstyrelsen.

 

Uppdaterad den 9 februari 2022