Till huvudinnehåll

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Här följer ett snabbreferat från kommunfullmäktige den 21 juni. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget på investeringsprojekt kostnadsberäknade till 2 miljoner eller mer inom kommunstyrelsen investeringsram för år 2022.

Följande uppdrag kopplades till investeringsbudget för 2022:

  • Upprätta plan för iordningsställande av industrimark.
  • Upprätta plan för åtgärder och användningsområde för gamla Handelsbankshuset på kvarteret Köpmannen.

Antagande av aktivitetsplan till avfallsplan
Kommunfullmäktige antar föreslaget aktivitetsplan för åren 2021-2022.
Lycksele kommuns Avfallsplan för perioden 2021-2030 antogs i kommunfullmäktige december 2020. I den antagna planen framgår att en aktivitetsplan årligen ska antas i syfte att bryta ner de större, övergripande målen, i Avfallsplanen på en mer överblickbar nivå samt för att kunna följa upp att verksamheten arbetar i linje med Avfallsplanens inriktning. Det har bildats en operativ arbetsgrupp under namnet ”hållbarhetsgruppen” som har fått ansvaret att samordna insatser inom ramen för Avfallsplanen, däribland att lämna förslag till aktivitetsplan för Avfallsplanen.

Policy och riktlinjer för markanvisning
Kommunfullmäktige antar policy och riktlinjer för markanvisningar som träder i kraft från och med 2021-07-01. Kommunfullmäktige inför markanvisning som arbetssätt för att förbättra möjligheterna att bygga bostäder inom Lycksele tätort och angränsande markområden.

 

 

Fotograf: LAVAB

Uppdaterad den 29 juni 2021