Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Skolorganisation 2017-2018

Rusksele skola

Ledningsgruppen för Lycksele kommuns för- och grundskola har fastställt skolorganisationen för läsåret 2017 – 2018.

Verksamhetschef, rektorer och förskolechefer har med utgångspunkt från fullmäktiges beslut fastställt den skolorganisation som gäller för kommande läsår. Förutom att ha fört dialog med föräldrar vid berörda skolor samt med representanter för de politiska partierna har flera pedagogiska överväganden beaktats.
– Vi har vägt in antal årskurser i varje klass, förutsättningar till hög måluppfyllelse, antal elever, bedömda möjligheter att rekrytera behöriga lärare, säger Samuel Lundström, verksamhetschef för- och grundskola.

Rusksele skola
Förskoleklass – åk 2 inrättas med start hösterminen 2017. Läsåret 2017/2018 består skolan av förskoleklass – åk 1.

Umgransele skola
Åk 1-3. Eleverna från och med åk 4 hänvisas till Norrängskolan förutom de elever som redan börjat på Södermalmsskolan.

Knaften skola
En klass i åk 1-3 och en klass i åk 4-6. Kristineberg skola En klass i åk 1-3.

- En förutsättning för denna organisation är att vi kan rekrytera kompetenta och behöriga lärare för de aktuella årskurserna. Vid rekrytering tas hänsyn till samtliga skolors behov av lärare, säger Samuel Lundström.

Bakgrund
I oktober 2016 beslutade fullmäktige att kommunens tio grundskolor blir kvar fram till läsåret 2020/2021 då en ny bedömning görs. Beslutet innebär även att ett minsta elevantal om nio stycken i årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6 ska gälla som miniminivå över tid, det vill säga två läsår, där ett mindre antal elever ett år kan vägas upp av ett högre antal nästa år.

Uppdaterad den 3 maj 2017