Till huvudinnehåll

Referat från kommunstyrelsen

bild på Ruselegården, röd byggnad i trä med blommor framför

Här hittar du några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars.

I samband med den pågående översynen av kommunstyrelsens riktlinjer för föreningsbidrag införs ett riktat bidrag till ideella föreningar som vill genomföra aktiviteter som medverkar till att bryta ensamhet och isolering hos äldre. Finansieringen av det riktade bidraget beaktas i budgetprocessen inför 2022. I avvaktan på översynen och beslut om nya riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag föreslås att nuvarande Stimulansbidrag utökas med ett nytt insatsområde - ”Aktiviteter för att bryta ensamhet och isolering hos äldre”.

Avsiktsförklaring omlastningsterminal
Lycksele kommun åtar sig att säkra markåtkomst och etablera en öppen, konkurrensneutral omlastningscentral för gods på järnväg under förutsättning att Trafikverket elektrifierar tvärbanan. Lycksele kommun har under lång tid i samverkan med andra aktörer verkat för att tvärbanan ska elektrifieras på de saknade delsträckorna Hällnäs-Lycksele-Storuman, för att möjliggöra eltågsdrift hela vägen till och från Umeå. Syftet är att främja såväl grönare och effektivare godstransporter som att skapa förutsättningar för en tillförlitlig persontågstrafik. Detta ligger helt i linje med nationella mål om fossil oberoende transporter och en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

Utökad investeringsram för kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens föreslår till kommunfullmäktige att utöka kommunstyrelsens investeringsram för 2021 med tre miljoner kronor i syfte att iordningställa byggbara villatomter i Hedlunda. Lycksele kommun har en positiv befolkningsutveckling och det senaste året har sett en markant ökning av förfrågningar avseende byggbar mark för enbostadshus, särskilt i närhet till vattendrag. Det finns sedan slutet av 1980-talet ett detaljplanerat område i den norra delen av Hedlunda by som inte exploaterats. Detaljplanen håller på att ändras i syfte att skapa modernare byggrätter men området behöver iordningställas och nödvändig infrastruktur behöver byggas, däribland VA-anslutningar samt lokalgata. 

Yttrande över ansökningar om bygdemedel 2021
Följande ansökningar tillstyrks bygdemedel med motivering att de avser åtgärder som prioriteras i kommunens handlingsplan för bygdemedel:

1. Föreningen Toppstugan Ruseles ansökan om bygdemedel för takbyte på Toppstugan Rusele. Beviljas med 90 procent av godkänd kostnad, dock max 90 112,5 kronor.

2. Örträskbygdens Intresse- och Hembygdsförenings ansökan om bygdemedel för skotersladd, ansökan: Beviljas med 90 procent av godkänd kostnad, dock max 24 300 kronor.

3. Lycksele Hembygdsgilles ansökan om bygdemedel för Ruselegården. Beviljas med 90 procent av godkänd kostnad, dock max 63 000 kronor.

4. Hedlunda Bygdegård och Ifs ansökan om bygdemedel för tillgänglighetsanpassning, Beviljas med 90 procent av godkänd kostnad, dock max 315 000 kronor.

5. Lycksele Hembygdsgilles ansökan om bygdemedel för Margaretakyrkan 2021(ramp vid Möjligheternas Magasin), Beviljas med 90 procent av godkänd kostnad, dock max 97 740 kronor.

6. Örträskbygdens Intresse- och Hembygdsförenings ansökan om bygdemedel för Örträskbygdens bygdemedel 2021(utbyte av radiatorer och luftvärmepump). Beviljas med 90 procent av godkänd kostnad, dock max 93 352,5 kronor.

7. Örträskbygdens Intresse- och Hembygdsförenings ansökan om bygdemedel för grillstuga 2021. Beviljas med 90 procent av godkänd kostnad, dock max 12 150 kronor.

8. ABF Mitt i Lapplands ansökan om bygdemedel för ett digitaliserat ABF Mitt i Lappland (Lycksele) 2021. Beviljas med 90 procent av godkänd kostnad, dock max 6750 kronor.

 

Uppdaterad den 7 april 2021