Till huvudinnehåll

Referat från kommunstyrelsen

bild på stadshuset

Här följer kortreferat från kommunstyrelsen den 24 november. Fem medborgarförslag om utegym och investeringsbudget var några av dagens ärenden.  

Överbo Samfällighetsförening har ansökt om att kommunen övertar skötsel och underhåll av vägen. Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll av tre gemensamhetsanläggningar, väg, vatten och parkmark. Vägunderhållet ombesörjs av en lokal entreprenör och fastighetsägarna delar på kostnaden. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för kartläggning och upprättande av principer för övertagande av kommunal skötsel och underhåll av enskilda vägar och återkommer till ärendet den 30 mars 2021.

Sjuktal för kommunen
HR-enheten redovisar sjuktal för kommunen under perioden januari-september år 2020. Sjuktalet för perioden var totalt för kommunen 7,9 procent. Sjuktalen för perioden år 2019 var totalt 6,9 procent.        

Näringslivsutveckling i samverkan
Lycksele kommun avsätter en miljon kronor av de 1,76 miljonerna i stadsbidrag för näringslivsutveckling för 2021, till att genomföra programmet Decennium i Region 10. En förutsättning är att medlen beslutas i regeringens budget, och därmed blir tillgängliga för kommunerna. Pengarna ska i huvudsak nyttjas i Lycksele för näringslivsutveckling i samverkan med Region 10.

Lycksele djurpark
Lycksele djurpark AB har inkommit med en skrivelse där behovet av kapitaltillskott framförs. Djurparken har under säsongen drabbats hårt av pandemin liksom de flesta inom besöksnäringen och haft cirka 33 600 besökare vilket är cirka hälften av en vanlig sommar. Som en konsekvens behöver därför djurparken kapitaltillskott.   Kommunstyrelsen beslutar om att ge ett driftbidrag på två miljoner kronor till Lycksele djurpark AB.

Medborgarförslag utegym
Fem medborgarförslag har inkommit angående önskan om utegym i Lycksele. Mycket kopplat till den pågående pandemin och behovet av att få träna utomhus. Kommunstyrelsen har för avsikt att under 2021 uppföra ett utegym. Plats och omfattning är ännu inte beslutat. Kommunstyrelsen anser därmed medborgarförslagen besvarade.

Investeringsbudget
Några av de större förändringar som uppkommit i investeringsbudget 2020 är: 

Bro/tunnel Furuvik
GC-bro/tunnel Furuvik. Projekteringen påbörjades 2019 och pågår under 2020. Projektet genomförs 2021 - 2022. Investeringskostnad för 2020 beräknas bli 500 000 kronor.

Flygplatsen/skogsavverkning
Investeringskostnaderna för flygplatsen/skogsavverkning består av juridiska konsultkostnader inför skogsavverkningen kring flygplatsen.

Byte belysningsstolpar 
Den ökade investeringskostnaden avser oförutsedda kostnader för lagning av gamla anläggningar vilket sker i samverkan med Skellefteå kraft och Trafikverket.

Snökanoner Tannen
Återanskaffning av snökanoner till Tannens skidstadion efter branden. Kommunen kommer erhålla försäkringsersättning som täcker beloppet.

Belysning Bocksliden
Brådskande utbyte av belysningsstolpar och armaturer i stora backen i Bocksliden som av säkerhets- och arbetsmiljöskäl inte kan skjutas upp om stora backen ska kunna öppnas enligt plan.  

Förskola Norräng
Slutbesiktning av förskolan planeras till jan/feb 2021 och därefter sker slutbetalning under 2021. Kostnaden under 2020 blir 1 500 tkr lägre.

Hiss Johan Skyttes
Kostnaden för hiss på Johan Skyttes överstiger budget på grund av myndighetskrav samt tekniska svårigheter vid genomförande av projektet.

Kylaggregat på ishallen
Ombyggnad för att inrymma kylaggregatet påbörjades 2020 men slutinstallationen och betalningen av kylaggregatet genomförs 2021. Kostnaden för 2020 blir därför lägre än budgeterat.

 

 

 

Uppdaterad den 25 november 2020