Till huvudinnehåll

Referat från kommunstyrelsen den 29 mars

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars. Bland annat togs beslut om Kulturplan 2022–2024. Kommunstyrelsen tog även beslut om detaljplan för Vågen 4 för att skapa förutsättningar för upprättande av flerbostadshus.

Bland annat togs beslut om Kulturplan 2022–2024. Kulturplanen visar på Lycksele kommuns ambitionsnivå inom konst och kultur 2022 - 2024. Långsiktiga mål har arbetats fram med nationella och regionala kulturpolitiska mål som utgångspunkt. Lycksele kommuns olika aktörer inom konst och kultur samt skolungdomar har fått lämna synpunkter på insatsområden som är viktiga för att kulturlivet ska fortsätta utvecklas och blomstra i hela kommunen. Synpunkterna har ofta varit samstämmiga och det finns en enhetlig bild av vilka utvecklingsområden som är viktiga. Planen har en kort planeringshorisont. Därför ska dess innehåll ses som steg ett och en början för att kulturlivet ska utvecklas i ett längre perspektiv.

Detaljplan för Vågen 4
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till att skapa förutsättningar för upprättande av flerbostadshus inom fastigheten Vågen 4.
Lycksele bostäder har ansökt om planbesked för att kunna uppföra bostäder inom fastigheten Vågen 4. Ursprunglig ansökan gäller uppförandet av punkthus i sex våningar och högst 18,5 meter (byggnadshöjd), vilket senare ändrats till att omfatta 20 meters i byggnadshöjd.

Bostäderna inom detaljplanen bör ta hänsyn till platsens kulturhistoriskt värdefulla miljö. Tingshusparken som ligger mot kyrkan bör säkerställas som allmän plats i form av park.

Det har inkommit tydliga synpunkter från Länsstyrelsen, Länsmuseet och några närliggande fastighetsägare under samrådet. Den föreslagna antagandehandlingen innehåller justeringar och ändringar för att tillmötesgå dessa synpunkter så långt det bedöms vara möjligt.

Trafikförsörjningsprogram 2022–2025
Kommuner och regionkommun ska varje år lämna in ett program till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten som beskriver ambitionsnivåer och åtaganden för den samhällsbetalda trafiken inom respektive organisations ansvarsområden. Programmen utgör grunden för det regionala trafikförsörjningsprogrammet som samlar all samhällsbetald trafik inom Västerbotten.

Lycksele kommuns trafikförsörjningsprogram 2022–2025 baseras på föregående års program och utgör i praktiken endast en revidering för att uppgifter ska vara aktuella och korrekta. Inga nya målsättningar föreslås.

Sedan föregående program antogs har Lycksele kommun beslutat att gå med i Region Västerbottens gemensamma beställningscentral för serviceresor, och därmed uppdragit åt Länstrafiken att upphandla färd- och riksfärdtjänst för kommunens räkning.

Revidering av bidragsriktlinjer
Kommunstyrelsen fastställer bidragsriktlinjerna. Riktlinjerna gäller från och med 2022-09-01.

Kommunfullmäktige har gett i uppdrag att göra en översyn av bidragsriktlinjer för föreningsbidrag i syfte att stärka samverkan med civilsamhället. Senast en översyn av bidragsriktlinjer gjordes var 2011. Översynen är gjord av fritids- och kulturenheten i dialog med föreningslivet.

Föreningsbidragens syfte är att stimulera och stödja föreningslivet i Lycksele och ett varierat fritidsutbud ska uppmuntras och stödjas i alla miljöer där kommuninnevånare lever och vistas. För att stärka föreningslivet bedöms en höjning av nivån på vissa bidrag nödvändig vilket också påtalas i dialogmöte med föreningar och i svaren på utskick till föreningar.

Stödja konst och kultur
Inom programbudgeten bedöms det angeläget att höja nivån för Driftsbidrag samlingslokaler, Lokalkostnadsbidrag och Anläggningsbidrag där föreningarna haft ökade kostnader under en längre period men bidraget har varit detsamma. Bidraget bör inför 2023 höjas med 300 000 kronor.

Kulturbidragen ska stimulera och stödja konst och kultur i Lycksele kommun och därmed bidra till att förbättra invånarnas tillgång till kulturella aktiviteter och verksamheter. Inom programbudget bedöms en höjning av nivån på bidrag nödvändig för Arrangemansbidrag till kulturarrangemang samt det årliga verksamhetsbidraget till Kulturföreningar. Bidraget bör höjas med 200 000 kronor.

Renovering av klassrum
Kommunstyrelsen beviljar 720 000 kronor i investeringsmedel till renovering av fem klassrum vid Tannbergsskolan under 2022.

 

Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 31 mars 2022