Till huvudinnehåll

Över 30 miljoner kronor i överskott

Andelen barn i åldern 1-5 år är högre i Lycksele än genomsnittet i landet.

Det ekonomiska läget för Lycksele kommun är fortsatt bra. Delårsrapporten per 31 augusti pekar på ett överskott på cirka 31 miljoner kronor.

En av anledningarna är att andelen invånare i åldern 1-5 år stiger snabbare än genomsnittet i landet - vilket påverkar storleken på skatteintäkterna i det kommunala utjämningssystemet. 

Enligt Eric Lundström, enhetschef ekonomi, beror den positiva utvecklingen i huvudsak på två aspekter — medarbetarnas dagliga insatser och högre skatteintäkter än vad Lycksele kommun budgeterat med inför 2017. 
- Det är framförallt en handfull variabler i skattefördelningssystemet som fallit ut väl för Lyckseles del, däribland att invånarantalet stigit, att andelen invånare i åldrarna 1-5 år stiger snabbare än genomsnittet i landet samt fördelningen av skattemedel till följd av invandring, säger han och fortsätter:
- Det prognostiserade resultatet innebär att vi kan flytta över pengar inför nästa år och ge nämnderna mer pengar att röra sig med även om det ändå är för lite sett till de behov som verksamheterna har.

Höga ohälsotal oroar 
Den största avvikelsen mot budget prognostiserar Socialnämnden som flaggar för ett underskott på 9,5 miljoner kronor. Det beror till stor del på att beslutade åtgärder inte kunnat verkställas enligt utsatt tidsplan. Generellt sett har kommunen oroande höga ohälsotal vilket på sikt kan påverka den ekonomiska utvecklingen negativt. 
- Det är en trend vi ser inom flera personaltäta områden och något som vi måste komma tillrätta med. Det är en prioriterad fråga för vår ledning och vår HR-enhet, säger Eric Lundström.

Positiva effekter på sikt
Det pågår flera satsningar i Lycksele som väntas ge effekter på sikt. Däribland Arbets-förmedlingens etablering av en ny enhet med etthundra anställda, nya ägare av Ikea Industry, påbörjad byggnation av en multifunktionsbana på Tannberget och renovering av simhallen. 
- Vi går mot ännu ett år av gott ekonomiskt utfall. Kommunen har en ekonomi i balans och ser vi till satsningarna som pågår känns det bra att vara Lyckselebo just nu, säger Eric Lundström.

Uppdaterad den 11 oktober 2017