Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Ny satsning ska stärka Norrängsskolan

Sofie Halvarsson, Emma Ågrahn, lärare Norrängsskolan

Norrängsskolan tänker nytt. För att nå kunskapsmålen och främja en hälsosam arbetsmiljö för både lärare och elever ska legitimerade lärare fokusera på undervisningen medan en stödfunktion, en klassmentor, ska finnas med eleverna hela skoldagen.

Norrängsskolan och Lycksele kommun har haft svårt att rekrytera lärare den senaste tiden. Något som inneburit en hög arbetsbelastning för de anställda lärarna. Förutom att sjuktalen har ökat bland personalen har även antalet konflikter mellan elever blivit fler.
- Vi tror att det har ett samband och därför ser vi ett behov av att omorganisera vår verksamhet. Både för att nå målen med undervisningen och för att jobba förebyggande mot ohälsa, säger Helena Tellström, rektor.

Klassmentor skapar bättre förutsättningar
För att komma tillrätta med situationen har skolledningen tänkt om. Nu ska lärarna arbeta med sitt huvudsakliga uppdrag som innebär att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för att säkerställa elevernas inhämtning av kunskap. För att lärarna ska få rätt förutsättningar ska en stödfunktion inrättas i form av klassmentorer.
- En klassmentor ska arbeta med normer och värden, trygghet och studiero samt avlasta läraren med vissa administrativa uppgifter. Möjligheterna att möta elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd ökar när vi frigör mer av lärarnas tid, säger Helena Tellström.

Söker bidrag för fortbildning
Projektet som Lycksele kommun nu satsar på benämns som Norrängsskolan 2.0. Norrängsskolan har sökt pengar från AFA som bland annat ska användas till fortbildning och handledning av klassmentorerna under projektets gång. Om AFA inte bistår med några medel finns det även en plan för hur kommunen själv ska ansvara för detta.

Satsningen innebär bland annat att alla undervisande lärare på Norrängsskolan höstterminen 2017 har lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning jämfört med denna termin då fyra undervisande lärare saknar utbildning.
- Vi tror att resultaten inom området ”normer och värden” och ”trygghet och studiero” kommer att öka. Det kommer alltid att finnas två vuxna på varje lektion, en lärare och en klassmentor som dessutom finns med ute på raster, säger Helena Tellström.

Mer undervisningstid för lärarna
Projektet, som startar 1 augusti 2017 och pågår i tre år, kommer att utvärderas under projektets tid. Till hösten anställs en klassmentor till varje klass som utbildas för att ha huvudansvar för sin grupp. Lärarna utökar sin arbetsplatsförlagda tid vilket gör att de kan ha mer undervisningstid under skoldagen vilket möjliggör kollegialt lärande både mellan ämnen och inom årskurser.

Den nya organisationen är förankrad bland både vårdnadshavare och berörd personal. De legitimerade lärarna Emma Ågrahn och Sofie Halvarsson är positiva till satsningen.
- Vi tycker att det är bra att man försöker lösa situationen så att det blir en hållbar arbetsmiljö i längden. Vi får ett extra par ögon som kan se eleverna ur ett annat perspektiv, säger Sofie Halvarsson.

Uppdaterad den 31 mars 2017