Till huvudinnehåll

Miljövård vid kolonilotterna

Bild från kolonilott med växter.

Under 2020 fram tills april 2021 kommer en miljövårdande skötselåtgärd att utföras på fastigheten Nydala 1:1 för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.

Närheten till bebyggelse och att områdena gränsar till ett koloniområde gör att skogen har stor social betydelse i området. Samt att skogen även fortsättningsvis är ljus och lättillgänglig, vilket skapar ett stort värde och en kontrast till de större barrträdsdominerade områdena omkring.

Område kommer att gallras
Under denna åtgärd kommer även ett område i närheten att gallras, samt ett område uppe på berget. Gallringen innebär en utglesning för att gynna och skapa bättre förutsättningar för andra träd att växa.

Uppdaterad den 13 juli 2020