Till huvudinnehåll

Mål och budget fastställd för 2019

Lyckseles stadshus i sommarskrud

Kommunfullmäktige har fastställt Lycksele kommuns rambudget för 2019. Både socialnämnden och utbilningsnämnden får utökade budgetramar och bedöms i och med detta få rimliga förutsättningar att bedriva sina verksamheter under de kommande åren.

Den 25 juni fastställde kommunfullmäktige mål och budget för 2019 med plan för 2020-2021.
- De stora nämnderna får ganska goda förutsättningar men de kommer ändå att behöva vidta åtgärder för en fortsatt ekonomi i balans, säger Eric Lundström, enhetschef ekonomi.

I år ligger socialnämndens budget på 364 miljoner kronor, för 2019 sker en utökning med tolv miljoner till 376. För utbildningsnämndens del handlar det om 321 miljoner kronor jämfört med årets 308 miljoner, en ökning med 13 miljoner kronor.

Vill få bukt med ohälsan
Kommunstyrelsens budget utökas med budgetutrymmet från tekniska nämnden och personalnämnden, nämnder som upphör nästa mandatperiod, och får utöver det tilläggsanslag för att aktivt arbeta med hälsobefrämjande åtgärder samt för att kunna bedriva ett verksamhetsövergripande utvecklingsarbete.
- Vi behöver bemanna centrala funktioner för att på ett bättre sätt kunna svara upp till de förväntningar och krav som både omvärld och den egna organisationen har. Det rör funktioner som bland annat ska hantera arbetet med "heltid för alla", förbättra arbetsmiljön i utsatta verksamheter men också digitalisering och informationssäkerhet, säger Eric Lundström.

Mål inom tre fokusområden
I samband med detta fastställde fullmäktige kommunövergripande mål bestående av tre fokusområden: Goda livsvillkor (god folkhälsa, trygga invånare, meningsfull fritid, livslångt lärande), Attraktivt samhälle (växande näringsliv med fler i arbete, ett hållbart samhälle för framtiden) och Effektiv organisation (attraktiv arbetsgivare, verksamheter av hög kvalitet).

Vid dagens sammanträde antogs även en ny vision som lyder:
Lycksele — Staden i Lappland
13 000 invånare 2040

Lycksele är navet i Lappland där utbildning och kultur är i framkant. Lyckseles landsbygd utvecklas och är en självklar del av Staden i Lappland, lika självklart är Lycksele en del av Sápmi. Ett livskraftigt näringsliv och civilsamhälle bidrar till att utveckla Lycksele som den trygga och lagom stora staden.

Uppdaterad den 26 juni 2018