Till huvudinnehåll

Lycksele startar egen HVB-verksamhet

Ungdomar i oskärpa

Lycksele kommun startar HVB-verksamhet för ungdomar i egen regi. En verksamhet som ska bedriva behandling, omvårdnad, stöd och fostran. Det beslutade en enig Socialnämnd i onsdags.

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd och fostran. Från och med 1 januari 2019 startas HVB-verksamhet 16-22 år i Lycksele kommuns regi innehållande en utvecklad stödboendeverksamhet och eftervård.
- Socialnämnden har under en längre tid sett en ökning av kostnaderna kring placeringar av våra unga med problem. Att kunna erbjuda stöd och vård på hemmaplan kommer att innebära positiva vinster för alla, säger Elisabeth Björnsdotter Rahm, vice ordförande Socialnämnden.

Långsiktigt hållbara åtgärder
Lycksele kommun har genom åren haft stora kostnader i form av placeringar av barn och ungdomar på familjehem, HVB-hem samt institutioner. En placering är många gånger nödvändig för att kunna ge individen anpassade insatser i syfte att säkerställa förutsättningar för goda uppväxtvillkor.
- Vi ser en oroväckande ökning av ungdomar med psykisk ohälsa. Försämrad psykisk hälsa kan i många fall leda till "självmedicinering" i form av alkohol och droger och därmed ökar behovet av insatser och placeringar, säger Lennart Melin, verksamhetschef Individ och familjeomsorgen.

Förutom att placeringar på behandlingshem är förenade med höga kostnader är möjligheterna till kortare placeringar begränsade. Dessutom är uppföljning av dessa insatser organisatoriskt svårplanerade. Av den anledningen krävs långsiktigt hållbara åtgärder.

Goda förutsättningar
Individ och familjeomsorgen bedriver i dag verksamheter i form av utredning och insats, NAVET, fritidsgård, familjecentral, öppenvård missbruk, stödboende för ungdomar (Källan), HVB för ensamkommande flyktingbarn, Resurscentrum samt medverkar i tillskapandet av en ungdomshälsa i samarbete med landstinget.
- Med omvandling av vårt nuvarande stödboende, "Källan", till en HVB-verksamhet och ett utvecklat samarbete mellan befintliga verksamheter har vi unika förutsättningar i Lycksele att bedriva insatser på individnivå med tydlig kontroll, god kvalitét, strukturerad uppföljning och därmed en mer kostnadseffektiv verksamhet, säger Gunilla Johansson, ordförande i Socialnämnden och fortsätter:
- Den största fördelen med att starta ett HVB-hem för ungdomar i Lycksele är att det ges möjlighet att arbeta med hela familjen på hemmaplan.

Fokus på uppväxtvillkor
Under 2018 och 2019 har Individ- och familjeomsorgen för avsikt att fokusera stora delar av arbetet kring barn och ungdomars uppväxtvillkor.
- Det förebyggande arbetet är helt avgörande för att skapa förutsättningar för att våra barn och ungdomar ska få möjligheter till en trygg och säker uppväxt, säger Lennart Melin.

 

 

Uppdaterad den 14 september 2018