Till huvudinnehåll

Lyckseles kulturmiljöer

Bild från hamnen i Lycksele, vintertid med röda hus

Lycksele är en kommun med ett brett spektrum av intressanta och värdefulla kulturmiljöer, allt ifrån förhistoriska spår till mer sentida byar och modern stadsbebyggelse. Kulturmiljö är ett övergripande begrepp för de avtryck som mänskliga aktiviteter gjort i det fysiska landskapet genom tiderna.

Kommunens kulturmiljöstrategi ska beskriva dessa och framför allt lyfta företeelser och skeden som är typiska och viktiga för Lycksele, som den samiska kulturen, nybyggarnas historia, skogsnäringen och centralortens framväxt. I samband med framtagandet av ny översiktsplan för Lycksele kommun ska kommunens kulturmiljöstrategi revideras. Strategin ska verka för att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas och därmed bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den ska ge långsiktig och övergripande vägledning och vara en förankrad och gemensam plattform för arbetet med kulturmiljöer inom kommunen.

Hela länet som arbetsfält
Västerbottens museum har fått i uppdrag att genomföra revideringen av kulturmiljöstrategin och är nu i gång med arbetet som inleds med Lycksele tätort, parallellt med att en fördjupad översiktsplan för tätorten tas fram. Tätortsdelen ska beskriva stadsdelarnas och områdenas historiska bakgrund och karaktär, och ge vägledning vid förvaltning och utveckling av stadslandskap och bebyggelse. Därefter följer övriga orter samt landsbygden. Arbetet sker i nära samråd med kommunen. Västerbottens museum är ett kulturhistoriskt museum med hela länet som arbetsfält och verkar för att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. En stor del av museets uppdragsverksamhet inom kulturmiljö fokuserar på olika kunskapsunderlag som till exempel kommunala planeringsunderlag.

Fotograf: Västerbottens museum

Uppdaterad den 20 december 2022