Till huvudinnehåll

LOV inom hemtjänst i Lycksele

Bild på händer

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2018 att förbereda införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom delar av området Stöd vård och omsorg - hemtjänst. LOV inom hemtjänst planeras att införas från och med den första oktober i år.

LOV inom hemtjänst i Lycksele kommun omfattar personlig omvårdnad och serviceinsatser. Arbetet pågår för närvarande med att skriva förfrågningsunderlaget (FFU). Socialnämnden informeras innan förfrågningsunderlaget annonseras ut.

Införande av LOV inom hemtjänst innebär en förändring av dagens organisation. Biståndsenheten får en tydligare roll som beställarfunktion. Enhetschef kommer att ha budgetansvar för hemtjänst, säkerställa utbetalning av ersättning till både externa utförare och egen regi, samt ha ansvar för intern och extern uppföljning av verksamheternas kvalitet.

Beslut i kommunfullmäktige
Den enskilde kommer sedan att kunna välja en leverantör av de som är anslutna till valfrihetssystemet. Alla leverantörer som lämnar in en ansökan som uppfyller de krav och villkor som framgår av förfrågningsunderlaget ska godkännas som leverantör i valfrihetssystemet.

Vid kommunfullmäktige den 20 april skulle beslut tas om införandet av LOV inom hemtjänst i Lycksele kommun. Efter en debatt beslutades det om en minoritetsbordläggning. Det innebär att beslutet skjuts upp till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni.

Uppdaterad den 14 maj 2020