Till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige den 10 juni

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni.

Kommunfullmäktige fastställer ändrad taxa för trygghetslarm till 350 kronor från 1 juli. År 2012 påbörjades avvecklingen av det analoga telenätet och då beslutade kommunfullmäktige att höja den dåvarande taxan för trygghetslarm i ordinärt boende till från 200 kronor till 300 kronor per månad för brukaren. Nu har leverantören av Lycksele kommuns larmtjänster aviserat om en prishöjning av deras tjänster med 11,28 procent. Höjningen gäller från och med första mars 2024. Den avgift kommunen tar ut av brukaren idag är avsedd att täcka samtliga behov av larmtyper och tillbehör samt medge visst utrymme för teknisk konsulthjälp om det uppstår problem med utrustningen. Till följd av aviserad prisjustering kommer de kostnader kommunen har för larmtjänster ej täckas upp av intäkter från brukaren.

Antagande av nödvattenplan
Om det händer något som gör att det normala vattenledningsnätet inte kan användas, behöver dricksvatten fördelas ut på något annat sätt. Detta dricksvatten kallas nödvatten och distribueras genom placering av vattentankar på lämpliga platser. Det är därför viktigt att planera i förväg inför en eventuell nödsituation. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med Lycksele Avfall och Vatten (Lavab) tagit fram en Nödvattenplan för ett sådant scenario, för att ge bättre förutsättningar till kommunens invånare under en dricksvattenkris.

Ekonomiprognos per 30 april 2024
Kommunstyrelsens prognostiserar ett överskott på plus 0,6 miljoner kronor. Nämnd- och styrelseverksamhet prognostiserar ett underskott med 0,6 miljoner kronor. Inom Idrotts- och fritidsanläggningar är det ishallen som prognostiserar ett underskott med minus 0,5 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på plus 0,3 miljoner kronor. För- och grundskolan prognostiserar ett resultat på minus 0,3 miljoner kronor, medan Utbildningscentrum prognostiserar ett resultat på minus 0,5 miljoner kronor. Det tillskott till utbildningsnämndens ram som beslutades i december 2023 på 1,2 miljoner kronor är fortfarande ej fördelat och planeras att hanteras på nästa nämndsmöte.  

Lägre ersättningar betalas ut till hemtjänstområdena
Socialnämnden har prognostiserat ett underskott på minus 25,2 miljoner kronor vilket är ett ovanligt stort underskott. IFO prognostiserar ett överskott på plus 1,1 miljon kronor, men där står ej utbetald LOV-ersättning för ett överskott på plus 6,1 miljoner kronor. Överskottet beror till största del på att lägre ersättningar betalas ut till hemtjänstområdena när vårdpersonalen utför cirka 70 - 76 procent av utförd tid. Exklusive LOV är prognosen ett underskott på minus 5,0 miljoner kronor eller 2,3 procent av budgeten på årsbasis.

Programmet IFO väntas göra ett underskott på minus 4,5 miljoner kronor, samt arbetsmarknadsåtgärder ett underskott på minus 1,5 miljoner kronor. 

Verksamhetsområde SVO lägger en prognos på minus minus 26,3 miljoner kronor.

Där de största negativa posterna är:  

  • -2,5 mkr ej finansierad utbildning av vårdpersonal.
  • -5,0 mkr i merkostnad på grund av arbetet med heltid som norm.
  • -1,2 mkr i merkostnad på grund av 11 timmars vilan.
  • -2 mkr, ökad andel hyrsköterskor.
  • -16 mkr underskott i hemtjänsten.     

Myndighetsnämnden och kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden prognostiseras alla hålla budget.

Resultatenheten kost beräknas göra ett underskott på minus 3,7 miljoner kronor. Intäkterna har ökat men det räcker inte till för att täcka de ökade kostnaderna. Underskottet är på samma nivå som föregående års underskott.

Uppgradering av stadsnätet
Resultatenheten bredband beräknas göra ett underskott på minus 1,5 miljoner kronor på grund av uppgradering av stadsnätet och att de utökade investeringarna även medför ökade driftkostnader.

Resultatenheten fastighet beräknas göra ett underskott på minus 2,5 miljoner kronor. Övriga kostnader så som fjärrvärme, avfall och yttre renhållning fortsätter att öka mer än budgeterat.    

 

Uppdaterad den 13 juni 2024