Till huvudinnehåll

Snabbreferat från kommunstyrelsen den 6 februari

Här följer ett snabbreferat kring några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari.

Preliminärt bokslut 2023
Årets resultat visar på ett överskott på 31 miljoner kronor. Finansieringen i form av skatter och bidrag har under året gått mycket starkt och visar på ett överskott mot budget med plus 31,7 miljoner kronor. Nämnderna går med ett underskott på minus 12,4 miljoner kronor och resultatenheter går med underskott på minus 8,9, totalt minus 21,3 miljoner kronor. Inflationen har med full kraft påverkat det ekonomiska utfallet under år 2023 och det kommer fortsatt att vara en utmaning under år 2024.

Riktlinje för kompetensförsörjning
HR-enheten har tagit fram ett nytt styrdokument för kompetensförsörjning, en riktlinje som ska belysa kopplingen mellan kompetensförsörjningsarbete och Lycksele kommuns budgetprocess. Riktlinjen ska även uppmuntra att arbeta strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning.

Underhållsplan för kommunala fastigheter 2024–2030
Kommunstyrelsen antar underhållsplan för kommunala fastigheter 2024–2030. En underhållsplan bedöms tydliggöra Fastighetsenhetens arbete och effektivisera hanteringen av underhållsarbetet. Genom beslut om att anta en underhållsplan för perioden 2024–2030 kan ramverket sättas och Fastighetsenheten kan bli tydligare i sin kommunikation kring vilka objekt som kommer att behöva prioriteras under planperioden.

Utökning av investeringsramar 2024
Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens investeringsram år 2024 med totalt 15 miljoner kronor. 12 miljoner kronor för fortsatt utbyggnad av bredband och tre miljoner kronor för uppförandet av två skulpturer vid strandpromenaden.

Bakgrund
En kvinna som är född och uppvuxen i Lycksele men flyttade härifrån för 53 år sedan vill donera tre miljoner kronor av arvet efter sin son till kommunen för att uppföra två statyer till sonens minne.

Snabbt fiberbredband
Utbyggnad av snabbt fiberbredband i kommunens stadsnät är en viktig aspekt för att kunna uppfylla de nationella målen för bredbandstäckning. I kommunens bredbandsstrategi är det fastslaget att kommunen ska verka för att uppfylla de nationella målen för bredbandstäckning genom nybyggnationer och efteranslutningar. 

 

 

Uppdaterad den 8 februari 2024