Till huvudinnehåll

Investeringsbudgeten utökas

Fasad stadshuset med Lycksele kommuns logotyp

Den påbörjade investeringen på Forsdalaskolan har visat sig bli dyrare än den initiala kostnadsbedömningen. Ombyggnationen är nödvändig för att säkerställa en fungerande verksamhet och nu föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska utöka investeringsbudgeten för 2018-2019.

Till följd av det behov av lokaler som utbildningsnämnden har måste en utbyggnad av Forsdalaskolan göras i syfte att säkerställa en fungerande verksamhet inför åren 2020-2030.

Ytterligare strategiska medel
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska medge ytterligare 23 miljoner kronor i strategiska medel utöver redan beslutad strategisk investeringsvolym. De strategiska medlen ska nyttjas restriktivt och om möjligt ska andra investerings-projekt nedprioriteras i syfte att hålla nere den totala investeringsvolymen.
Den totala investeringskostnaden för om- och tillbyggnation av Forsdalaskolan med anpassningar av yttre miljö får inte överstiga 58 miljoner kronor.

Driftkalkyl
Fördyringen i investeringsprojektet innebär en ökad internhyra med cirka 3,5 miljoner kronor. Utbildningsnämnden har i uppdrag att för kommunfullmäktige redovisa en driftkalkyl som visar hur de ökade kostnaderna ska hanteras.

Utökad budgetram för tre nämnder
Nämndernas budgetramar fanns även med på kommunstyrelsens dagordning i tisdags. 
Utbildningsnämnden har begärt ett tillskott på tre miljoner kronor för att täcka kostnader i samband med uppstart av ny förskoleavdelning samt för att kompensera minskning av riktat statsstöd. Socialnämnden har begärt ett tillskott på tio miljoner kronor för att få realistiska förutsättningar att bedriva verksamhet utifrån gällande lagar och regelverk. Miljö- och samhällsnämnden har konstaterat att ökade kostnader för skolskjutsar inte kan hanteras inom tilldelad ram under 2018.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska omfördela rambudgeten enligt följande:
Socialnämnden +10 miljoner kronor (ny rambudget 363,938 miljoner). Utbildningsnämnden +3 miljoner kronor (ny rambudget 308,414 miljoner).
Miljö- och samhällsnämnden +1 miljon kronor (ny rambudget 28,792 miljoner).

Uppdaterad den 28 mars 2018