Till huvudinnehåll

Information till vårdnadshavare

bild på Norrängsskolan

Lycksele kommun får en del frågor om vad som gäller i fråga om rättigheter och skyldigheter för barn och unga i förskola och skola med anledning av covid-19. Frågor har även handlat om varför förskolor och skolor inte stängs med anledning av det ökade smittläget i Lycksele kommun.

Precis som tidigare så följer kommunen de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Varför stänger vi inte förskolor/grundskolor?
Lycksele kommun har en strategi som innebär att så långt som möjligt hålla förskolor och grundskolor öppna. Dels för att säkerställa att elever och barn får den undervisning de har rätt till, dels för att alla vårdnadshavare ska kunna fortsätta med sina vanliga arbetsuppgifter och att samhällsviktiga funktioner inte ska drabbas. Våra elever är, till skillnad från gymnasieelever, inte alltid stora nog att ta ansvar för sina egna studier, men lärare och elever är vana att jobba digitalt och därför kan fjärrundervisning bli aktuellt om situationen förändras ytterligare.

Förskola och grundskola är viktig
Enligt Folkhälsomyndigheten så är det få barn och unga som drabbas allvarligt av covid-19. Barn och unga får ofta mildare symptom än vuxna. Då de får mildare symtom smittar de sannolikt i lägre utsträckning än vuxna.

Folkhälsomyndigheten påtalar vidare att förskola och grundskola är viktig för små barns utveckling och välbefinnande och för barn och ungas hälsa. Skolverksamheterna har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Personal som arbetar på förskolor/skolor har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Således väger barnens behov av, samt möjlighet till, att vara i förskolan/skolan tungt. Därför bör den generella regeln vara att barn går i förskolan och att grundskola och övriga obligatoriska skolformer där skolplikt gäller är öppna under pandemin.

Om skolplikt
Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. Rätt till utbildning innebär att barn som omfattas av skolplikt har rätt till kostnadsfri utbildning.
Källor: 2 kapitlet 18 § regeringsformen samt 7 kapitlet 2–7, 15 och 17 §§, 29 kapitlet 2 § andra stycket skollagen.

Vad gäller om det finns bekräftade fall på förskola/skola och hur fungerar smittspårning?
Förskola och grundskola i Lycksele kommun meddelar omgående vårdnadshavare via InfoMentor/Tempus om bekräftade fall på förskola/skola framkommer, samt när personen som smittats senast var på förskolan/skolan. Ofta kommer provsvar snabbt, men ibland kan ett provsvar dröja och ibland behövs dessa tas om på grund av att de ej varit bedömningsbara. Då kan även information från förskola/skola dröja då vi endast går ut med bekräftade positiva resultat. Utifrån sekretess och hänsyn till den enskilde kan kommunen inte uttala sig om enskilda fall.

Information via Smittskyddsenheten
Som förälder behöver du vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter att ditt barn träffat någon som bekräftats smittad. Barn i förskolan och elever i grundskola kan/ska gå i förskola/skola som vanligt så länge de inte har några symtom, men bör i övrigt träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggranna med att hålla avstånd till andra. Kvarstår symtomen efter 24 timmar eller blir förvärrade ska barn över 6 år provtas. Provtagning kan ske genom egenprovtagning eller genom att ta kontakt med sin hälsocentral. Kravet på isolering  kvarstår tills provsvar kommit. Vid positivt provsvar som bekräftar smitta får du information via Smittskyddsenheten om hur smittspårning kommer att ske. Du får också information om vilka direktiv som gäller för er som familj, exempelvis i fråga om familjekarantän.

Har du frågor som berör ditt eller dina barn ta då kontakt med aktuell förskola eller skola för att få svar på dina frågor. 

 

 

 

Uppdaterad den 19 november 2020