Till huvudinnehåll

Heltidsresan i Lycksele

Bild på äldre kvinna som går med rullator och en personal håller om henne när hon går

Heltidsarbete i välfärden är en viktig och aktuell fråga i Lycksele, precis som i övriga landet. Fler medarbetare behövs och att fler arbetar heltid är en viktig pusselbit för att kunna möta framtidens rekryteringsbehov men också viktigt för en mer jämställd arbetsmarknad.

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. I Lycksele är kommunfullmäktiges mål att 85 procent av alla medarbetare ska arbeta heltid. Det arbete som genomförts i Lyckseles heltidsresa är att erbjuda alla inom Stöd, vård och omsorg (SVO) att arbeta heltid.
- Att införa heltid innebär många förändringar som kommer att påverka människors livspussel och livskvalitet. Men vi ser många fördelar med att fler arbetar heltid, både för organisationen och den enskilde medarbetaren, säger Pernilla Ahlström, verksamhetschef, Stöd vård och omsorg.

Behoven av välfärdstjänster ökar
Samhället är nu inne i en period då det blir fler brukare, både yngre och äldre, samtidigt som andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder inte ökar lika snabbt som behoven.
- Att fler arbetar heltid är en viktig pusselbit för att möta välfärdens kompetensförsörjningsbehov och att den kompetens som redan finns tas tillvara på ett bättre sätt, säger Shara Sjögren, HR-chef i Lycksele. När fler arbetar heltid skapas även bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Det innebär bland annat att brukarna blir tryggare eftersom de inte behöver träffa så många olika och nya medarbetare hela tiden. Att arbeta heltid är även viktigt för den enskilde individen, eftersom sysselsättningsgraden påverkar inkomsten. En ökad inkomst påverkar i sin tur viktiga trygghetssystem som föräldraförsäkring, ersättning vid sjukdom, arbetslöshet och pension.

Heltid en jämställdhetsfråga
Heltid är också en jämställdhetsfråga. Kvinnors utbredda deltidsarbete är den största anledningen till att kvinnor har 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst jämfört med män. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste kvinnor ha samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet.
- Kvinnor måste kunna arbeta heltid i samma utsträckning som män. Det är en självklarhet att arbeta heltid i mansdominerande yrken. För kvinnor är situationen ofta spegelvänd. I kvinnodominerade yrken är deltid det normala, säger Shara Sjögren.

Heltidsarbete som norm
För att heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av verksamhetens organisering. Det behövs också en dialog om kulturen på arbetsplatsen och de förändringar som är nödvändiga för att organisera och bemanna en heltidsorganisation.
Verksamhetens behov styr all schemaplanering. Medarbetarna har möjlighet att vara delaktiga inför varje schemaperiod genom att lägga ut önskemål om fem fridagar, samt eventuellt annan frånvaro under schemaperioden.
- Verksamheten tar hänsyn till om man har partner som arbetar inom samma verksamhetsområde där det finns önskemål om att ta hänsyn till detta i schemaläggningen. Anställda kan också ha önskemål om exempelvis kortare arbetsdagar. Utifrån den sysselsättningsgrad de har ska all arbetstid planeras in i schemat, säger Pernilla Ahlström.

Hållbara scheman
Medarbetare har ett huvudarbetsställe för merparten av sin arbetstid, men man kan bli utlånade och få arbetspass på annat arbetsställe där man har fått introduktion.
- Vi eftersträvar att vi inte överstiger mer än två arbetsplatser, inklusive den ordinarie, per schemaperiod. Vi ska också eftersträva att inget arbetspass ska vara längre än åtta timmar, säger Pernilla Ahlström.
Schemagruppens ansvar är att fastställa alla scheman inom verksamheterna så att det finns rätt bemanning efter enhetens behov, att scheman är hållbara och att det finns tid för återhämtning.
- En bra arbetsmiljö, vikten av återhämtning och en långsiktigt hållbar arbetstidsförläggning är viktiga faktorer i omställningen till en heltidsorganisation, säger Pernilla Ahlström.

Vid frågor om arbetet kontakta:
Pernilla Ahlström, verksamhetschef, Stöd vård och omsorg pernilla.ahlstrom@lycksele.se

Shara Sjögren, HR-chef shara.sjogren@lycksele.se

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Agne Hörnestig/Arkivbild

Uppdaterad den 19 januari 2021