Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Samråd gällande gallring på fastigheter

Lycksele kommun planerar gallring på fastigheterna Lycksele 8:2, Furuvik 1:2 och Furuvik 1:2.

Avdelningarna berör bebyggelsen och gångstigar inom Furuviksområdet som ligger inom ”zon med extra hänsyn” enligt kommunens mångbrukspolicy. Där ska lokal förankring möjliggöras genom samråd och information om större planerade skogsåtgärder. Åtgärden samråds därför på hemsidan, med Furuviks intresseförening, Furuviksskolan och i Naturvårdsgruppen.

Avdelningar:

Lycksele 8:2

Avd. 1 utgörs av 57 årig skog. Ståndortindex T16 med 90 % tall och 10 % ordinärt löv.

Avd. 2 utgörs av 67 årig skog. Ståndortindex T18 med 80 % tall och 20 % ordinärt löv.

Avd. 3 utgörs av 42 årig skog. Ståndortindex T16 med 100 % tall.

Avd. 5 utgörs av 47 årig skog. Ståndortindex T18 med 90 % tall, 5 % gran och 5 % ordinärt löv.

Avd. 7 utgörs av 47 årig skog. Ståndortindex T18 med 90 % tall och 10 % ordinärt löv.

Avd. 8 utgörs av 97 årig skog. Ståndortindex T18 med 100 % tall.

Avd. 10 utgörs av 37 årig skog. Ståndortindex T18 med 90 % tall och 10 % contorta.

Avd. 11 utgörs av 37 årig skog. Ståndortindex T18 med 60 % tall och 40 % contorta.

Avd. 12 utgörs av 47 årig skog. Ståndortindex T18 med 80 % tall, 10 % gran och 10 % ordinärt löv.

Avd. 16 utgörs av 37 årig skog. Ståndortindex T18 med 100 % tall.

Avd. 21 utgörs av 47 årig skog. Ståndortindex T18 med 80 % tall, 10 % gran och 10 % ordinärt löv.

 

Furuvik 1:2

Avd. 20 utgörs av 65 årig skog. Ståndortindex T18 med 100 % tall.

 

Furuvik 1:2

Avd. 15 utgörs av 42 årig skog. Ståndortindex T16 med 80 % tall och 20 % ordinärt löv.

Avd. 18 utgörs av 52 årig skog. Ståndortindex T16 med 100 % tall.

Avd. 19 utgörs av 37 årig skog. Ståndortindex T16 med 100 % tall.

 

Karta:

Översiktskarta där avdelningarna för gallringarna är markerade med grönt.

Området markerat med blått är Furuviks skolskog.

Markering med rosa är Furuviks skidspår.

 

Vid upphandling av åtgärderna kommer följande krav att ställas:

  • Gallringarna ska utföras som lågallring/kvalitetsgallring.
  • Gallringarna ska utföras med strävan efter att skapa variation i skogen där förutsättning finns, exempelvis genom att gynna lövträd eller genom att skapa glesare och tätare partier.
  • Gallringarna ska syfta till att främja skogens utveckling.
  • Åtgärderna ska utföras med stor hänsyn till stigar och leder, exempelvis genom att de rensas från ris och avverkningsavfall.
  • Åtgärderna ska genomföras så att körskador och andra markskador som ändå skulle uppstå åtgärdas omgående.
  • Ingen utkörning får ske mot bostadsområdet Furuvik, Takläggarvägen, Gjutarvägen, Sandvägen eller Tornvägen.
  • Skolskogsområdet lämnas orörd, undantag kring Furuviks skidspår.
  • Stor hänsyn ska tas kring skidspåret som ligger i Furuviks skolskogsområde. Exempelvis genom att de rensas från ris och avverkningsavfall, körskador åtgärdas, varsamhet kring skidspårets belysning och åtgärdas om skador uppstår. Dialog med Furuviks intresseförening och Furuviksskola ska ske innan påbörjad gallring i detta område.

Synpunkter tas emot senast 2017-04-18

Mejla dina synpunkter till Parkingenjör Lisa Norberg.

lisa.norberg@lycksele.se

Uppdaterad den 4 april 2017

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17