Till huvudinnehåll

Förändringsarbete i centrum

Nytt staket mellan torget och grusparkeringen

Lyckseleborna vill ha mer grönska och fler sittplatser i centrum. Det finns även önskemål om en avgränsning av grusparkeringen på kvarteret Köpmannen. Det har Lycksele kommun tagit fasta på och gradvis förändrar vi nu centrumbilden.

Det pågår ett utvecklingsarbete av Lycksele centrum. Målsättningen är att flera aktörer tillsammans ska forma centrum till en trivsam och attraktiv plats, både på kort och på lång sikt. Som en del i detta har kommuninvånarna haft möjlighet att tycka till och komma med förslag på utveckling.

Fem veckors kampanj
I samband med ”En dag på stan” 2017 startade Lycksele kommun en kampanj som innebar att Lyckseleborna kunde lämna in förbättringsförslag till centrum. Framför allt handlade det om insatser som kan ske på kort sikt.

Närmare 200 förslag och idéer lämnades in och sammanställningen visar att det som flest personer önskar är mer grönska och fler sittplatser/mötesplatser i centrum, framförallt kring torget.

Fler sittplatser och ett grönare torg
I sommar har fler sittplatser, fler cykelställ, mer växtlighet och ett stort schackspel placerats ut på gågata och torg.
- Vi har skapat fler sittplatser längs gågatan och möblerat övriga sittplatser närmare varandra på torget för att på så vis skapa flera mötesplatser. Vi har även byggt ett staket för att rama in torget och beställt mer växter, säger Lisa Norberg, parkingenjör.

Ny sittplats
Långsiktigt arbete pågår

Kostnaderna som dessa insatser medför tas från befintliga medel från Lycksele kommuns gatu- och parkenhet.

Det pågår även en långsiktig process där större satsningar och förändringar kring torgbilden diskuteras och utreds. Satsningar som kräver både investeringsmedel och politiska beslut. Mer om det långsiktiga arbetet kan du läsa här.

Uppdaterad den 28 augusti 2018