Till huvudinnehåll

Ett grönare Lycksele

Lycksele centrum ska bli grönare. Som ett led i arbetet med centrumutveckling har Lycksele kommun sökt och beviljats stöd för att utveckla mer stadsgrönska. Redan i år planteras en ensidig trädallé med ny belysning längs gågatan och mer grönska skapas kring torget.

Både Lyckselebor och besökare har i olika medborgardialoger framfört önskemål om mer grönska i centrum för att skapa en hälsosam och attraktiv stadskärna. Det ska nu bli verklighet.

Lycksele kommun har beviljats stöd från Boverket med 1 160 000 kronor för att utveckla staden till en grön och hälsosam plats med ökat välbefinnande och ökad klimatanpassning som följd. Den totala kostnaden för planerade insatser beräknas uppgå till 2 320 000 kronor över en treårsperiod.

Skapa gröna stråk
Åtgärderna innefattar i stora drag plantering av träd, buskar och perenner, nya gräsytor, nya rabatter och borttagande av befintlig växtlighet i dåligt skick. Det ska bland annat skapas gröna stråk som sammankopplar olika platser och som samtidigt ger trevliga rekreationsområden.

- Under 2019 ligger fokus på gågatan och torget. Det blir en ensidig trädallé med ny belysning längs gågatan tillsammans med nya blomurnor, sopkärl och cykelställ. Kring torget ska det planteras träd och skapas mer grönska, säger Lisa Norberg, parkingenjör.

Positiva effekter av grönska
Satsningen på mer stadsgrönska ger flera positiva följer. Genom fler ekosystemtjänster – som när växter renar luft, buskar dämpar buller eller när bin pollinerar grödor – blir Lycksele en mer robust och hälsosam plats att vistas på.
- De kommande åren fokuserar vi på att göra Lycksele grönare. Förutom alla positiva effekter som grönskan tillför både miljö och människa kan vi genom gröna stråk skapa gatu- och parkmiljöer som utvecklar vår stadskärna till en långsiktigt hållbar och attraktiv plats mer rustad för framtidens klimatförändringar, säger Lisa Norberg.

Start i vår
Den 8 april fastställer kommunfullmäktige planen som innebär att utvecklingsarbetet kan påbörjas i vår och fortlöpa under sommar- och höstmånaderna. Parallellt med detta arbete ska möjligheterna att genomföra andra utvecklingskoncept utredas, koncept som exempelvis inglasning av gågata och byggnation av en paviljong på torget.
En trevlig centrumbild med mer grönska efterfrågas av en stor del av våra medborgare och besökare. Det är viktigt att större och mer kostnadskrävande projekt inte bromsar upp möjligheterna att utveckla staden med små medel. Insatser som även kan förgylla större satsningar i framtiden, säger Karl Flemström, samhällsplanerare.

Uppdaterad den 8 februari 2019