Till huvudinnehåll

Ekonomisk prognos

Pengar

Prognosen visar att det ekonomiska läget för Lycksele kommun är fortsatt bra. Prognosen per 30 april pekar på ett överskott på cirka 30 miljoner kronor.

Enligt Eric Lundström, enhetschef ekonomi, beror den positiva utvecklingen i huvudsak på två aspekter. Dels medarbetarnas dagliga insatser och dels högre skatteintäkter än vad Lycksele kommun budgeterat med inför 2017.

Höga ohälsotal oroar
Den största avvikelsen mot budget prognostiserar Socialnämnden som flaggar för ett underskott på sju miljoner kronor. Det beror till stor del på att beslutade åtgärder inte kunnat verkställas enligt utsatt tidsplan samt höga ohälsotal.
- Den sistnämnda faktorn i Socialnämndens prognos är den mest besvärande eftersom det är en trend vi ser inom flera personaltäta områden, säger Eric Lundström.

Högre andel korttidsfrånvaro
Under det första kvartalet 2017 har Lycksele kommun haft en märkbart högre andel korttidsfrånvaro än under samma period de två föregående åren.
- Den här höga korttidssjukfrånvaron kan lätt leda till negativa psykosociala effekter bland de medarbetare som är kvar i tjänst och då kan det bli problematiskt att fortsätta hålla ekonomin i balans, säger Eric Lundström.

Fotograf: Riksbanken

Uppdaterad den 31 maj 2017