Till huvudinnehåll

Detaljplan för gågatan är ute för samråd

Bild på stadens gågata

Den nya detaljplanen föreslår bland annat att det ska vara möjligt att välja mellan användning av gågata och gångfartsområde. Detaljplanen för gågatan är ute för samråd fram tills den sista augusti.

Detaljplanen för gågatan är ute på samråd mellan 14 juli-31 augusti 2017 och under den tiden kan du skicka in dina synpunkter. Samrådet är till för att samla in information, synpunkter och förslag som berör planförslaget och på så vis skapa bra förutsättningar för det fortsatta planarbetet. Detaljplansförslaget styr inte den definitiva användningen av gatan utan möjliggör en mer öppen användning av gågatan.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälligt öppna gågatan för biltrafik på de gåendes villkor. Bakgrunden är att Lycksele handel och Företagarna Lycksele uttryckt ett behov av att öka tillgängligheten till butikerna i centrum. Det finns en förhoppning att detta ska öka genomströmningen av människor och stimulera handeln.

Ny detaljplan 
Som en del i arbetet att möjliggöra detta har kommunen arbetat fram ett förslag till ny detaljplan för området med syfte att reglera användning gågata eller gångfartsområde. Utformning av ny detaljplan ger möjligheten att i framtiden välja vilket användningsområde som anses mest lämpligt. Detaljplanen reglerar alltså inte slutgiltig användning av gatan utan möjliggör en mer flexibel användning, gågata eller gångfartsområde. 

Utöver att skapa en mer flexibel användning av gatan så syftar planen till att möjliggöra en om- och tillbyggnad av befintligt trapphus inom fastigheten Borgaren 10.

Här kan du ta del av samrådshandlingar
Här får du information om hur du skickar in dina synpunkter
Här kan du läsa mer om vad är detaljplan är

Uppdaterad den 14 juli 2017