Till huvudinnehåll

Central park får nytt namn och ny grönstruktur

Under hösten kommer parken mellan Järnvägsgatan/Finnbacksgatan att restaureras. Syftet är att tillgängliggöra och bevara grönstrukturen i centrum och lyfta fram områdets viktiga funktioner.

Stadens gröna områden har många olika funktioner för livet i en stad. De gröna områdena besitter en social funktion som mötesplats och användas för rekreation, lek och upplevelser samt är av betydelse för människors hälsa och välmående. Grönstruktur är även ett viktigt instrument för att ge staden struktur och identitet. Parken kommer att ersättas med ny grönska med blommande träd och växter för att skapa en större artrikedom samt gynna våra insekter och pollinatörer.

Parken får ett namn
I samband med restaurering av parken har medborgarna givits möjlighet till att komma med namnförslag på parken. Totalt inkom det 23 stycken förslag, åtta stycken via mejl och 15 stycken via kommunens Facebooksida.

Förslagen har diskuterats i en grupp bestående av representanter från olika verksamheter i kommunen och med hänsyn till Lyckseles historia och anknytningen till platsen har gruppen enats om förslaget Finnbacksparken. Många av medborgarna presenterade namnet som förslag och förslaget hade övervägande flest röster.

I diskussionerna kring namnförslagen var anknytningen till platsen en viktig del i namnvalet, där av namnförslaget Finnbacksparken. Den 28 september beslutade kommunstyrelsen att parken tilldelas namnet Finnbacksparken.

Historia
Namnet Finnbacken har sina rötter från slutet av 1600-talets då bonde-kolonisationen i de svenska lappmarkerna tog fart. Kungen erbjöd särskilda privilegier, så som skattefrihet och frihet från knektutskrivning, till alla som anlade nybyggen. Många människor sökte sig upp mot Lyckseletrakterna och många av de första nybyggarna kom från Finland. Det var nästan uteslutande finnar som först odlade upp områdena runt Lycksele. Samiska och finska var de dominerande språken kring sekelskiftet 1700, och det här är också anledningen till att nybyggarnas del av kyrkstan kallas för ”Finnbacken”.

Suckarnas allé
Under gamla Folkskolans uppkomst planterades Popplar från gamla Folkskolan mot Finnbacksparken och vidare. Träden är de äldsta planterade stadsträden som vi vet av idag.

Under avslutningsdagen gick examinerade elever genom allén från gamla Folkskolan mot kyrkan. Enligt folkhumor döptes allén till Suckarnas allé. Eleverna suckade under vandringen till kyrkan, kanske på grund av nervositet eller vånda över examinationen?

Idag finns enstaka Popplar kvar. Man kan se de magnifika träden i parken Renen samt Finnbacksparken. Vid restaureringen kommer popplarna att vara kvar då de fyller ett historiskt värde.

 

Uppdaterad den 4 oktober 2021