Till huvudinnehåll

Byggnad till salu för avflyttning

Bild på byggnad, tidigare kiosk

Lycksele kommuns fastighetsavdelning har beslutat att byggnad belägen på Norrmalm 1:1 ska avyttras då dess placering påverkar framtida underhåll på vatten och avloppsledning som finns belägen i anslutning till byggnaden.

Allmän information om fastighet
Fastighetsbeteckning Norrmalm 1:1
Adress Bergstigen 14, 921 45 Lycksele
Antal byggnader 1 byggnad + altandäck
Area byggnader cirka 100m2
Byggår 1990, tillbyggnad 1992

Allmän information om fastighet
Lycksele kommun erbjuder till försäljning, genom anbud en byggnad med tillhörande altandäck på fastighet Norrmalm 1:1.

Byggnadsbeskrivning
Knuttimrad fristående 1-plans byggnad (vinterisolerad). Byggnad är uppförd i två omgångar med en huvudbyggnad och ihopsittande tillbyggnad med altandäck. Huvudbyggnad byggnadsår 1990, utbyggnad 1992.

Vatten- och avlopp, el
Lycksele kommun ombesörjer avstängning av vatten innan rivning. Inkommande el kommer att frikopplas från fastighet, byggström kommer att finnas tillgänglig under rivningsperioden.

Villkor
Lycksele kommun erbjuder visning samt möjlighet att utföra besiktning torsdagen den 2 juli mellan kl 17:00-19:00. Objektet säljs i befintligt skick och kommunen frånsäger sig allt ansvar för fel och brister i objektet, inklusive dolda fel.

Köparen bekostar avflyttning byggnad och tillhörande altandäck och inventarier från fastigheten. Köparen åtar sig att betala alla kostnader förenade med köpet.
OBS! Det är enbart byggnaden, inte marken som är till salu.

Det åligger köparen att se till att byggnaderna är avflyttade från kommunens fastighet och efterlämna nämnda fastighet i ett skick som är säkert ur hälso-, arbetsmiljö- och miljösynpunkt före 2020-10-01. Innan flyttrivningsarbete påbörjas ska full köpeskilling vara erlagd. Om byggnaden inte är borttagen senast överenskommet datum kommer kommunen att ombesörja flytt och städ på köparens bekostnad.

Kommunen har gjort rivningsanmälan och fått startbesked från erforderliga myndigheter. Köparen ansvarar för att rivningslovet följs.

Byggarbetsmiljösamordnaransvaret (sk. Bas U) överlåts på köparen. Efter avslutat arbete tar köparen kontakt med kommunen och bokar tid för slutbesiktning (dock senast 2020-10-01).

Administrativa bestämmelser
Enbart rena anbud prövas (dvs. det får inte innehålla villkor som gör anbudet obestämt eller beroende av anbud lämnade av andra). Anbud skall vara kommunen tillhanda senast den 2020-07-28. Senare inkomna anbud kommer inte att bli prövade. Anbudet ska vara skriftligt och lämnas i ett förslutet kuvert med påskrift och innehålla uppgift om anbudssumma.

Kuvert innehållande anbud ska förses med Påskriften ”Anbud byggnad Lycksele”.

Auktion kan komma att hållas mellan dem som lämnat de högsta buden. Lottning kan även förekomma vid likställiga anbud.

Anbud sänds till:
Lycksele Kommun
Att: Tobias Linder Anbud byggnad 
Storgatan 22
Lycksele 921 81 LYCKSELE

Kommersiella villkor
Anbudsbeloppet ska vara entydigt bestämt till ett visst belopp och anges inklusive moms i SEK. Alla typer av reservationer kommer att medföra att anbud förkastas. Betalning sker senast på tillträdesdagen som anges i tecknat köpeavtal.

Utvärdering
Lycksele kommun avser teckna avtal med det för kommunen mest fördelaktiga anbudet. Fri prövningsrätt förbehålls

Kontakt
För övriga frågor kontakta Tobias Linder (Upphandlare) 0950-162 56 tobias.linder@lycksele.se eller Charlie Persson (Fastighetsingenjör)
0950-167 91 charlie.persson@lycksele.se

Uppdaterad den 1 juli 2020