Till huvudinnehåll

Beslut från kommunstyrelsen den 31 maj

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj. 

Kommunstyrelsen uppdrar till infrastrukturplanerare att verkställa införandet av en servicelinje i Lycksele tätort med trafikstart hösten 2022 med i första hand alternativet elbuss. Lokaltrafik har tidigare funnits i Lycksele tätort, men avvecklades 2015 i samband med att avtalet med trafikutövaren löpte ut. Det bedömdes svårt att motivera kostnaden för heldagstrafik med två fullstora fordon – då resandet utöver inbokade skolklasser var tämligen begränsat. I kommunens trafikförsörjningsprogram finns dock ett mål om att hitta någon form av begränsad lokaltrafik i tätorten. Motiv är bland annat en förbättrad service för äldre innevånare som inte uppfyller kraven för färdtjänst, men har svårt att förflytta sig hela sträckan mellan de olika stadsdelarna och centrum på egen hand.

Servicelinje i höst
Ett återinförande av lokaltrafik i Lycksele tätort i något mer begränsad omfattning har diskuterats i flera år, men inte minst pandemin har försvårat lämplig tidpunkt för eventuellt genomförande. Nu beslutas att en servicelinje införs perioden 22 augusti 2022 till 14 juni 2023, samt att en utvärdering baserad på resandet samt andra effekter genomförs under våren 2023, för att beslut om eventuell fortsättning av trafiken kan fattas i samband med budgetprocessen i maj 2023.

Krigsplacering av personal
Kommunstyrelsen krigsplacerar delar av personalstyrkan med allmän tjänsteplikt för att stärka kommunens civila försvar. Flertalet kommuner har redan påbörjat krigsplacering av personal. Krigsplacering av personal görs för att i större utsträckning kunna garantera att krigsplacerad personal finns tillgänglig vid händelse av höjd beredskap och krig. Ämnet har aktualiserats till följd av rådande omvärldsutveckling och kommunen mottar årligen statlig ersättning för arbete med civilt försvar enligt överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, 2019–2022) med revideringar till 2023, under vilken arbetsuppgifter som tillkommer kan bekostas.

Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag
Kommunstyrelsens föreslår till kommunfullmäktige att besluta om att införa E-förslag från och med den 1 januari 2023. I samband med att E-förslag införs upphävs medborgarförslagsrätten i Lycksele kommun. Möjligheten att lämna medborgarförslag i Lycksele kommun har funnits sedan 2004. Sedan införandet har 264 medborgarförslag lämnats in. Frågorna handlar oftast om vardagsnära saker som gång- och cykelvägar, belysning, och fritidsaktiviteter och många förslag handlar om sådant som redan är på väg att genomföras. 

Stärka demokratin
Syftet med E-förslag är att stärka demokratin, öka delaktigheten och ge medborgare i Lycksele kommun en större möjlighet att engagera sig. Det ökar också möjligheten för kommunens politiker att få veta vilka frågor som är viktiga för medborgarna.

 

 

 

 

 

Fotograf: Emil Nyström

Uppdaterad den 16 juni 2022