Till huvudinnehåll

Beslut från kommunstyrelsen

Skylt där det står simträning med person som simmar i bassäng

Här följer några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 28 september. 

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att anta reviderad Hälso- och friskvårdpolicy och att friskvårdsbidraget höjs till 2500 kronor/år, samtidigt som friskvårdstimmen tas bort. Förändringen genomförs från och med den första januari 2022. Idag erbjuder Lycksele kommun sina anställda en timme friskvård i veckan, samt ett friskvårdsbidrag på 400 kronor/år. Friskvårdsbidrag ses som en viktig förmån för många medarbetare och är även ett led i Lycksele kommuns mål och vision om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns medarbetare som inte har möjlighet att nyttja friskvårdstimmen, genom att utöka beloppet för friskvårdsbidrag och slopa friskvårdstimmen erbjuder Lycksele kommun en förmån som alla medarbetare kan nyttja. 

Förslag till namn på central park
Kommunstyrelsen beslutar att parken mellan Järnvägsgatan och Finnbacksgatan får namnet Finnbacksparken. I samband med planerad restaurering av grönstrukturen i parken mellan Järnvägsgatan/Finnbacksgatan har medborgarna fått möjlighet att komma med namnförslag på parken. Totalt inkom det 23 förslag. Förslagen har diskuterats i en grupp bestående av representanter från olika verksamheter där gruppen enats om ett förslag. Med hänsyn till Lyckseles historia och anknytningen till platsen har gruppen enats om förslaget Finnbacksparken. Många av medborgarna presenterade namnet som förslag och förslaget hade övervägande flest röster.  

Folkhälsoarbete i Lycksele kommun
Folkhälsorådet upphör från och med den första januari 2022. Folkhälsoarbetet ingår i kommunfullmäktiges övergripande arbete och ska brytas ner i nämndernas och styrelsens ordinarie arbete genom prioriterade mål för verksamheterna. Återrapport av nämnderna och verksamheternas arbete sker i ordinarie verksamhetsuppföljning. Kommundirektör får i uppdrag att organisera samarbetet kring folkhälsoarbetet med andra aktörer och civilsamhället inom kommunens geografiska ansvarsområde.

Omfördelning av rambudget 2021
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta om en tillfällig utökning av Utbildningsnämndens budgetram 2021 med 287 308 kronor.
Samt att fullmäktige beslutar om en tillfällig utökning av socialnämndens budgetram 2021 med till drygt 5,8 miljoner kronor.  

Socialstyrelsen har beslutat att betala ut ett statsbidrag till landets kommuner för att säkerställa en god vård för äldre och för Lyckseles del uppgår beloppet till 5 896 683 kronor. 

Skolverket har tidigare beslutat om att betala ut högst en miljard till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. För Lyckseles del blev det 1,148 miljoner och kommunfullmäktige har redan fattat beslut om att utöka Utbildningsnämndens ram med motsvarande belopp. Vid en ändring av Skolverkets regleringsbrev beslutade regeringen att utöka stödet med ytterligare 250 miljoner kronor som för Lyckseles del uppgår beloppet till 287 308 kronor.  

 

Uppdaterad den 1 oktober 2021