Till huvudinnehåll

Beslut från kommunstyrelsen den 30 maj

Suddig bild på barn ungdomar som äter

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj. 

Fastställande av portionspriser år 2024
Kommunstyrelsen fastställer portionspriserna för 2024. Kostenheten är en resultatenhet vars verksamhet ska finansieras av egna intäkter. Under 2022 och fortfarande pågående under 2023 ökar kostnader som påverkar verksamheten. Råvarupriser, personalkostnaden samt hyror ökar snabbare än strukturella besparingar kan realiseras. För att komma till rätta med en del av underskottet föreslås en prishöjning på 2 procent för skol- och förskolemåltider.

Förutom att vara i behov av högre portionspriser fortsätter kostenheten det påbörjade arbetet med en översyn av mottagningsköken i frågor om personalens tjänstgöringsgrad samt möjligheten att skaffa kombitjänster. Även matsedelsarbetet, minskad användning av hel- och halvfabrikat samt förbättrade produktionsmetoder kommer att bidra till att nå en budget i balans.

Skolmåltider under sommarlovet
På grund av världsläget med hög inflation och höga priser på mat kommer kommunen att erbjuda gratis skollunch för elever under sommarlovet. Kommunstyrelsen uppdrar till kostenheten att servera gratis skollunch i Knaften, Umgransele, Rusksele, Kristineberg, Örträsk och Tannbergsskolan till elever under veckorna 24–27 och 32–33. Totalt uppskattas kostnaderna för detta till cirka 250 000 kronor.

Servicelinje i Lycksele tätort läggs ner
Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga trafikeringen av servicelinjen inom Lycksele tätort efter den 14 juni. Lokaltrafiken i Lycksele tätort avvecklades 2015. Efter en utdragen tjänstemannaberedning samt pandemirelaterad fördröjning beslutade kommunstyrelsen att införa en servicelinje i tätorten. Upplägget baseras på att merutnyttja fordon och förare som redan ingår i avtalet för inomkommunala busslinjer.

Totalt har cirka 1050 resor genomförts, alltså i genomsnitt 130 påstigande per månad. En positiv trend i resandet kan skönjas under våren, sedan tidtabellen justerades till att fler avgångar sker tidigare på eftermiddagen.

670 000 kronor om året
Kostnaden för att fortsätta bedriva trafiken i samma omfattning som i nuläget uppgår till cirka 670 000 kronor om året, varav cirka 300 000 kronor utgör särskild ersättning för att trafiken framförs med ett elfordon.

Tidtabellen med nuvarande upplägg styrs av tydliga begränsningar, som innebär att förvärvsarbetande samt skolungdomar har mycket begränsad nytta av linjen. Slutligen kan det konstateras att kostnaden för varje genomförd resa blir förhållandevis hög, även i händelse av en viss resandeökning samt att alternativet med elbuss väljs bort.

Uppdaterad den 2 juni 2023