Till huvudinnehåll

Beslut från kommunstyrelsen 22 november

Barn som leker på golvet

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 november. 

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta om en ny barnomsorgstaxa från och med första januari 2023, utifrån Skolverkets beslutade höjning av inkomsttaket för maxtaxa i förskola och fritidshem. Varje år gör Skolverket en ny beräkning och informerar därefter kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften blir för första, andra och tredje barnet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Beloppen beräknas utifrån det inkomstindex som regeringen fastställt. Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.

Hushåll under 52 410 kronor berörs inte
Den reella kostnadsökningen för det enskilda hushållet varierar med inkomst och antal barn, men kan som mest bli 146 kronor per hushåll och månad (om tre barn, varav två i förskola och ett i antingen förskola eller fritidshem). Hushåll med inkomst under 52 410 kronor berörs inte av denna förändring. Under sommaren utgår en avgiftsfri månad för hushåll med barn i fritidshem, om barnet har en sammanhängande ledighet på fyra veckor eller mer under sommaren.

Byggnaden på fastigheten Köpmannen 3
Kommunstyrelsen beslutar att avdela tre miljoner kronor i balansräkningen för partiell renovering av byggnaden på fastigheten Köpmannen 3. Byggnaden på fastigheten har under många år stått orörd när de gäller underhåll. Enligt senaste beslut så ska byggnaden bevaras, detta finns också tydligt stöd för i sista lagakraftvunnen detaljplan. Det har gjorts försök att hitta lämpliga interna hyresgäster för byggnaden men den är svår att anpassa utifrån gällande tillgänglighetsnormer för offentliga lokaler.

Lycksele Bostäder AB har visat intresse till ett köpa av fastigheten för en ombyggnad av invändiga ytor till bostäder och eventuellt kontor. Fastighetsenheten bedömer att Lycksele Bostäder AB är den mest lämpade ägaren av fastigheten med tanke på de omkringliggande kommunala intressena. En renovering av fasaden och fönstren på byggnaden bedöms bidra till att byggnaden får den status som matchar övrig omgivning och som kan bidra till att huset är värt att satsa på för en invändig upprustning, oavsett om det skulle vara i Lycksele bostäders regi eller någon privat aktör.

Höjning av interna måltidspriser för 2023
Kommunstyrelsen höjer måltidspriserna med 5 procent. Under 2022 har mycket hänt i omvärlden som har en negativ påverkan på ekonomin på alla nivåer. För Kostenhetens del berörs hela verksamheten, men framför allt påverkas livsmedelspriserna, där kommunens avtalsleverantör aviserat en prisjustering med 35 procent inför nästa år.

För att komma till rätta med drastiskt ökade kostnader bedöms att man måste höja priserna ut mot beställarna med 5 procent.

Yttrande avseende kommunal medfinansiering av buller- och trafiksäkerhetsåtgärder utmed väg 360
Utifrån förprojekterade objekt ser kommunstyrelsen positivt på att samfinansiera kompensatoriska trafiksäkerhetsåtgärder inom Lycksele kommuns geografiska område mellan Fäbodlidengruvan och anrikningsverket i Pauträsk. Medfinansiering för de åtgärder som vidtas får uppgå till maximalt 1,95 mkr inklusive kostnader för projektering, markåtkomst och projektbevakning av Trafikverket. 

Guldgruvan i Fäbodliden har varit föremål för debatt under de senaste 20 åren. Gruvan i sig har beviljats bearbetningskoncession och markanvisning men saknar ännu tillstånd för brytning. I tillståndsprövningen har Mark- och miljödomstolen pekat ut transporterna av malm från brytningsplatsen i Fäbodliden till anrikningsverket i Pauträsk som ett problemområde som måste lösas. 

De berörda åtgärderna kan sammanfattas med:

  • Vinliden – bullerreducerade åtgärder
  • Björkberg – bullerreducerande åtgärder
  • Norrbäck/Liden – bullerreducerande åtgärder kombinerat med åtgärder för oskyddade trafikanter.

Innan slutligt investeringsbeslut ska genomförandeavtal tecknas med exploatören där det framgår att denne övertar ansvaret för drift och underhåll av de berörda GC-sträckorna under gruvetableringens hela livslängd.

 

Uppdaterad den 24 november 2022