Till huvudinnehåll

Beslut från kommunfullmäktige

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december.

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen långsiktig finansieringsmodell där två miljoner kronor ges årligen i driftbidrag till Lycksele Djurpark AB från 2022 till 2027. Bidraget från Lycksele kommun till Lycksele Djurpark AB ska bokas in som ett skattepliktigt driftbidrag och gå in i resultaträkningen på Lycksele djurpark. Lycksele kommuns övergripande målområde handlar om attraktivitet. Djurparken är sedan många år tillbaka väl kopplad till orten och har över tid skapat goda förutsättningar för att, på en rad olika sätt, ge besöksnäringen en skjuts framåt. Många besökare är återkommande över tid och parken ger goda förutsättningar för att orten fortsätter att vara ett nav i Lappland. Faunan och parkens inriktning matchar väl den lokala förvaltningen.

Behov av nyinvestering
Parken har dock sedan rätt många år tillbaka dragits med en växande underhållsskuld och behovet av nyinvestering, för att bibehålla ett högt attraktionsvärde, har ej gått att upprätthålla. För att erhålla dessa ekonomiska förutsättningar behöver ägaren Lycksele kommun tillföra två miljoner kronor under 2022 samt därefter två miljoner under fem år framåt. Totalt 12 miljoner över en sexårsperiod.

Ny barnomsorgstaxa
Kommunfullmäktige fastställer ny barnomsorgstaxa från och med 2023-01-01, utifrån Skolverkets beslutade höjning av inkomsttaket för maxtaxa i förskola och fritidshem. Varje år gör Skolverket en ny beräkning och informerar därefter kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften blir för första, andra och tredje barnet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Beloppen beräknas utifrån det inkomstindex som regeringen fastställt. Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.

Hushåll under 52 410 kronor berörs inte
Den reella kostnadsökningen för det enskilda hushållet varierar med inkomst och antal barn, men kan som mest bli 146 kronor per hushåll och månad (om tre barn, varav två i förskola och ett i antingen förskola eller fritidshem). Hushåll med inkomst under 52 410 kronor berörs inte av denna förändring. 

Driftbidrag till Lycksele Airport AB
Kommunfullmäktige beslutar att ge ett driftbidrag på 1 727 000 kronor till Lycksele Airport AB. Efter dialog mellan berörda parter samt expertis inom området bedöms i dagsläget ett driftbidrag från Lycksele kommun till Lycksele Airport AB som det bästa alternativet ur ett kommunkoncernperspektiv. Eventuella skatteeffekter för bolaget, samt det årliga driftbidraget bolaget får från Trafikverket för den upphandlade flygtrafiken har särskilt beaktats. 

Uppdaterad den 15 december 2022