Till huvudinnehåll

Beslut från kommunfullmäktige

Hand som sitter vid dator

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni. 

Kommunfullmäktige beslutar införa E-förslag från och med den 1 januari 2023 och uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta förslag till riktlinje för e-förslag. I samband med att E-förslag införs upphävs medborgarförslagsrätten i Lycksele kommun.

Möjligheten att lämna medborgarförslag i Lycksele kommun har funnits sedan 2004. Sedan införandet har 264 medborgarförslag lämnats in. E -förslag är en metod för att utveckla invånardialogen och ett steg i arbetet med att förbättra invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunen.

På kommunens hemsida
E -förslag är också ett verktyg för demokratiutveckling. Förslagen ger de förtroendevalda ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar allmänheten och vilka frågor som medborgarna anser viktiga. Ett e-förslag ska kunna lämnas in via en e-tjänst. Sedan ska de förslag som kommer in läggas upp på kommunens hemsida och sedan ska man kunna rösta på de förslag som inkommer under en viss tidsperiod.

Utökning av investeringsram 2022 för socialnämnden 
Kommunfullmäktige utökar investeringsramen för 2022 med 1,225 miljoner kronor för socialnämnden, samt med 5 miljoner kronor för kommunstyrelsen. Stöd, vård och omsorg behöver under året byta 13 bilar och då räcker inte de 1,5 miljoner kronor som sedan tidigare är budgeterat. Övriga budgeterade projekt under året är heller inte möjliga att ställa in eller flytta framåt. Därför behöver investeringsbudgeten utökas från 5 miljoner kronor till 6,225 mkr för socialnämnden för att leasa bilar till stöd, vård och omsorg.

Omfördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2022
Den senaste tidens kostnadsökningar för anläggningsarbeten medför kostnadsökningar för redan beslutade investeringsprojekt som inte kan inrymmas inom kommunstyrelsens nuvarande investeringsbudget för 2022. Därtill har förutsättningarna för genomförande av en del beslutade projekt förändrats. Detta innebär ett behov av utökad investeringsbudget 2022 för kommunstyrelsen på totalt 5 miljoner kronor. Investeringsmedel behöver också omdisponeras mellan beslutade projekt i enlighet med förvaltningens förslag nedan.

GC-väg Hedlunda
Markägaravtal ej klara vilket medför förseningar av projektet som slutförs 2023.

Laddinfrastruktur elfordon
Budget för bruttokostnader där 50 procent bedöms kunna erhållas i bidrag från Klimatklivet.

Ishallen, ombyggnad
Avser påbörjad ombyggnad av omklädningsrum, luftsluss för ismaskin samt personalrum. Planerad modullösning visade sig ej genomförbar varför projektet fördyras. Internhyran höjs med 267 tkr/år.

Ombyggnad gamla restaurangen i Kristineberg
Ombyggnad till uthyrningsrum och därefter överlåtelse av fastigheten till Kristinebergs fritid ekonomisk förening i enlighet med tecknad avsiktsförklaring. Ökade entreprenadkostnader samt kostnadsökningar på grund av högre krav på brandskydd, ventilation och tillgänglighetsåtgärder.

Om- och tillbyggnad av Veterinärkliniken
Jordbruksverket har ännu inte lämnat besked om man vill gå vidare med projektet vilket innebär att projektet tidigast kan genomföras 2023.

Södermalmsskolans, ombyggnad klassrum
Högre entreprenadkostnader samt tillkommande byte av styrdon i ventilationen då reservdelar till det gamla saknas.
Internhyran höjs med 279 tkr/år.

Forsdalaskolan, fasad- och fönsterbyte
Tvåårigt projekt som slutförs 2023. En stor del av materialet inköpt i år för att säkerställa tillgång och motverka prisökning. Totalkostnad 3 350 tkr. Internhyran ökar med 219 tkr/år.

Utbyte bokbuss
Upphandling klar och bokbussen är beställd. Leverans sker under 2023.
Prel. betalningsplan är 2022 och 50 procent vid leverans 2023.

Bredband, investeringslimit
Budget för bruttokostnader. Utredning om nedskalning och alternativa utförande pågår men bedömningen är att budgeten måste utökas. De största investeringsprojekten är luft- och markkabel Lugnet – Betsele som tillkommit på grund av annan parts ombyggnad/förändring samt PTS projektet Brännland – Stenkulla med statligt investeringsbidrag.

Uppdaterad den 15 juni 2022