Till huvudinnehåll

Beslut från kommunfullmäktige

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april. Bland annat togs beslut om Kulturplan 2022–2024, samt inköp av en kranbil till Tannbergsskolan.

Kommunfullmäktige beviljar inköp av kranbil. Kostnaden för inköp av lastbilen beräknas till 3 000 000 kronor vilket innebär att kommunfullmäktige måste fatta beslut om inköpet. Sedan höstterminen 2020 har Tannbergsskolans transportprogram haft en trasig lastbil som inte bedömts vara värd att reparera, då kostnaden för reparationen överstiger värdet på lastbilen. Detta gör att det saknats en lastbil i undervisningen vilket försvårat för lärarna att hinna ge eleverna den körtid som ska ingå i utbildningen.

En modern transportutbildning
Beslutet i utbildningsnämnden avser inköp av en kranbil med lastväxlare och flak inom tilldelad investeringsbudget. Körning med kran ingår i kursen maskinell godshantering där programmet idag endast har möjlighet att utbilda på delar av kursen med timmerkran. Med en kranbil ser verksamheten möjlighet att fortsätta utveckla programmet och vara en modern transportutbildning med gott renommé som möter branschens förväntningar.

Prisjustering i beslutad Avfallstaxa 2022 
Kommunfullmäktige prisjusterar gällande Avfallstaxa för år 2022. Beslutet innebär en sänkning av priset för tömning av underjordsbehållare innehållande matavfall från 1200 kronor till 500 kronor per tillfälle.

Kulturplan 2022–2024
Kommunfullmäktige antar Kulturplan 2022-2024. Kommunstyrelsen gav Kulturenheten i uppdrag att ta fram en kulturplan i samband med att Region Västerbotten arbetade fram sin kulturplan 2019. Pandemin kom emellan varför det har dröjt att ta fram planen i sin helhet. Under hösten 2021 aktualiserades uppdraget igen. Tidigare genomförda workshops med civilsamhällets organisationer, kommunala tjänstepersoner samt politiker har legat till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram kulturplan 2022 – 2024.

Antagande av detaljplan för Vågen 4
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Vågen 4. Lycksele bostäder har ansökt om planbesked för att kunna uppföra bostäder inom fastigheten Vågen 4. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till att skapa förutsättningar för upprättande av flerbostadshus inom fastigheten Vågen 4.

Planområdet omfattar fastigheten Vågen 4 och del av Lycksele 10:5 belägna inom Lycksele tätort. Planområdet inrammas i huvudsak av Storgatan i öster, Kyrkogatan i norr, Tingshusgatan i söder och i väster av Bångvägen. Lycksele 10:5 är fastighet för allmän plats inom del av Lycksele tätort och omfattar i huvudsak gator och park.

Uppdaterad den 13 april 2022