Till huvudinnehåll

Beslut från kommunfullmäktige

Bild tagen från korpberget mot stan. Älven nedanför och man ser byggnader på andra sidan. Sol ute

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december. 

Kommunfullmäktige beslutar om en ny barnomsorgstaxa, utifrån beslut att höja inkomsttaket för maxtaxa i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Kommunfullmäktige höjer inkomsttaket för maxtaxa från 50 340 kronor till 52 410 kronor per månad för förskola och fritidshem från den första januari 2022 för att följa Skolverkets nationella avgiftsnivåer. 

Finansiering av Vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se inkluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2022–2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län.

Vård och omsorgscollege är en viktig funktion för att möta kompetensutmaningen inom vård och omsorg i Västerbotten. Inom vård- och omsorgscollege samverkar bransch och utbildning för kvalitetssäkrad utbildning, attraktivitet/status i yrke och utbildning samt kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Investeringsram 2022 med plan för 2023–2024
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2022 med 10 miljoner kronor och fastställer investeringsram till nämnder och styrelse.

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 2 miljoner kronor från kommunstyrelsens utökade investeringsram om 7,8 miljoner kronor för inköp av hjullastare.

Underhållsåtgärder 2022
Kommunfullmäktige besluta att resultatenheten Fastighet får gå med maximalt 3 miljoner kronor i underskott år 2022 avseende kostnader för extra underhållsåtgärder i kommunens fastighetsbestånd.

Behovet av underhållsåtgärder i kommunens fastighetsbestånd bedöms vara stort då beräkningar visar att kostnaderna för underhåll överstiger 100 miljoner kronor för perioden 2021 – 2030. Underhållskostnader på den nivån bedöms inte kunna finansieras via internhyran utan att en kraftig höjning av internhyresnivån sker, vilket skulle bli mycket svårt att klara av för verksamheterna med nuvarande budgetramar.

Extra underhållsåtgärder
Ekonomiprognosen pekar mot ett positivt resultat för kommunen totalt sett under 2022 vilket kan ge utrymme att finansiera angelägna satsningar på underhållsåtgärder under 2022. 

Fastighetsenheten har tagit fram en plan för vilka extra underhållsåtgärder som kan genomföras under 2022 om medel kan avsättas för detta ändamål. En rimlig nivå för denna extra satsning på underhållsåtgärder bedöms ligga på cirka 3 miljoner kronor

Revidering Hälso- och friskvårdspolicy
Kommunfullmäktige antar reviderad Hälso- och friskvårdspolicy. Friskvårdsbidraget höjs till 2500 kronor/år samtidigt så tas friskvårdstimmen bort. Förändringen genomförs från och med 2022.

Friskvårdsbidrag ses som en viktig förmån för många medarbetare och är även ett led i Lycksele kommuns mål och vision om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns medarbetare som inte har möjlighet att nyttja friskvårdstimmen, genom att utöka beloppet för friskvårdsbidrag och slopa friskvårdstimmen erbjuder Lycksele kommun en förmån som alla medarbetare kan nyttja. En utökad summa för friskvårdbidrag ger Lycksele kommuns medarbetare möjlighet till variation av aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad den 17 december 2021