Till huvudinnehåll

Beslut från kommunfullmäktige

Bilden föreställer politiker som sammanträder

Här följer några ärenden från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober. 

Lycksele kommun har under en tid haft bekymmer med felparkerade, långtidsparkerade och övergivna bilar inom kommunen. På gator och andra allmänna platser som kommunen ansvarar för inom tättbebyggt område är det idag tillåtet att parkera max 24 timmar, sedan måste fordonet flyttas. Då många fordon parkerar längs gator i tätorterna under långa perioder försvårar det för kommunen att sköta drift och underhåll men även framkomligheten för bland annat räddningstjänsten. Att införa kommunal parkeringsövervakning är ett sätt att angripa problematiken. Ärendet handlar inte om att införa parkeringsavgifter. Kommunfullmäktige beslutar att Lycksele kommun ska svara för parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning. Kommunfullmäktige uppdrar till myndighetsnämnden att ytterlige utreda formerna, samt kostnader för kommunal parkeringsövervakning, samt lyfta utredningen till nämnden innan parkeringsövervakning påbörjas.

Revidering Hälso- och friskvårdspolicy
Idag erbjuder Lycksele kommun sina anställda en timme friskvård i veckan samt ett friskvårdsbidrag 400 kronor/år. Friskvårdsbidrag ses som en viktig förmån för många medarbetare och är även ett led i Lycksele kommuns mål och vision om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns medarbetare som inte har möjlighet att nyttja friskvårdstimmen, genom att utöka beloppet för friskvårdsbidrag och slopa friskvårdstimmen erbjuder Lycksele kommun en förmån som alla medarbetare kan nyttja. En utökad summa för friskvårdbidrag ger Lycksele kommuns medarbetare möjlighet till variation av aktiviteter. Kommunfullmäktige återremitterar Hälso- och friskvårdspolicyn via minoritetsåterremiss för att utreda ”LYX-kortets” syfte och innehåll och belysa vad det skulle kunna innebära för medarbetarnas möjligheter till friskvård. När den utredningen är klar går det att utreda de båda alternativens fördelar och nackdelar. 

Delårsrapport 2021
Kommunfullmäktige har fastställt delårsrapport för Lycksele kommun per den 31 augusti 2021. Kommunrevisionens har granskat Lycksele kommuns delårsrapport och lämnar följande redogörelse: ”Kommunens revisorer har bland annat till uppgift att pröva om kommunens räkenskaper är rättvisande och bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om i sin budget. Vår granskning visar följande: Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav eller god redovisningssed i övrigt. De redovisade finansiella utfallen och prognosen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv. Kommunen efterlever balanskravet. Årets budget, delårsutfallet och det prognostiserade årsutfallet är positivt". 

 

 

 

 

 

Kontakta sidansvarig: webmaster
Fotograf: Mikaela Åström

Uppdaterad den 21 oktober 2021