Till huvudinnehåll

Begränsad framkomlighet Fogdevägen

Kartbild över Gammplatsen, Fogdevägen

I samband med morgondagens repatriering och försoningsceremoni på Gammplatsen är det inte tillåtet att köra i viss riktning i Lycksele tätort. 

På Storgatan får motordrivet fordon endast köra i riktning från Fogdevägen till cirkulationsplatsen vid Bångvägen. På Fogdevägen får motordrivet fordon endast köra i riktning från väg E12 till Storgatan.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 augusti 2019 klockan 08.00 och gäller till den 9 augusti 2019 klockan 19.00. Beslutet har tagits med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § trafikförordningen (1998:1276).

Uppdaterad den 8 augusti 2019