Till huvudinnehåll

23 miljoner kronor i överskott väntas

Barn som badar i bubbelpool

Det ekonomiska läget för Lycksele kommun är fortsatt bra. Delårsrapporten per 31 augusti pekar på ett överskott på cirka 23 miljoner kronor. Andra glädjande siffror är att antalet badtillfällen på den nyrenoverade simhallen har ökat med hela 43 procent.

Trots att alla nämnder och verksamheter inte uppvisar ett positivt resultat går Lycksele kommun mot ett överskott på 23 miljoner kronor för 2018.
Enligt Roger Frisendahl, tillförordnad enhetschef ekonomi, beror den positiva utvecklingen i huvudsak på två aspekter — medarbetarnas dagliga insatser och högre skatteintäkter än prognostiserat.
- Lycksele kommuns invånarantal fortsätter att öka med drygt 60 personer sedan årsskiftet vilket ger bättre ekonomiska förutsättningar än vad vi räknat med, säger han.

Den största avvikelsen mot budget prognostiserar Fastighetsenheten för, vilket beror på kostnader för rivningarna av Bäckaborg, gamla brandstation och Tjärhovet.

Ohälsan minskar
Tidigare år har Lycksele kommuns ohälsotal varit oroväckande höga men nu visar statistiken att trenden har vänt.
- Det syns en tydlig trend att ohälsan minskar och det är väldigt glädjande. Under 2019 kommer ytterligare riktade insatser att genomföras eftersom frågan fortsatt har högsta prioritet, säger Roger Frisendahl.

Antal badtillfällen har ökat kraftigt
Några andra glädjeämnen som kan lyftas fram ur delårsrapporten är att simhallen har efter ombyggnad/renovering varit mycket välbesökt. Antalet badtillfällen har ökat med hela 43 procent. Tack vare bra sommarväder har även antalet besökare på badparken ökat med cirka 6 400 till 23 000.

Nya förskoleavdelningar 
Inom Utbildningsnämndens ansvarsområde har behovet av förskoleplatser ökat snabbt och under året har två nya förskoleavdelningar öppnats. Även gymnasieskolans elevunderlag fortsätter att öka och inför hösten startar Naturbruksprogrammet upp igen med inriktning skog.
- Det blåser positiva vindar i Lycksele. Det gäller att ta tillvara på dem och att fortsatt ta ansvar för en ekonomi i balans, säger Roger Frisendahl.

Uppdaterad den 10 oktober 2018