Till huvudinnehåll

Grundvatten

Vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda kallas grundvatten. Det är oftast grundvatten vi använder som dricksvatten. Lycksele har gott om grundvatten med bra kvalitet.

Grundvattnet kan påverkas av täktverksamhet, andra ingrepp, oljeutsläpp och avrinning från skogs- och jordbruket. I Lycksele förekommer grundvatten med höga radonhalter och under senare år har problem med dricksvatten med höga tungmetallhalter till exempel arsenik uppmärksammats.

Grundvattnet kan skyddas genom att det bildas ett vattenskyddsområde med fastställda skyddsföreskrifter eller genom naturreservatsbeslut. De grundvattenförande områden som förser Lycksele kommunala vattentäkter med vatten skyddas alla genom skyddsföreskrifter.

Grusåsar är viktiga grundvattenförekomster och det bildas inga nya förrän nästa istid. Målet är därför att använda mindre naturgrus och mer berg och restprodukter. Naturgrusförekomster av klass I och II är enligt kommunens översiktsplan ekologiskt särskilt känsliga områden som vi ska vara rädda om.

Vattenförvaltningen enligt vattendirektivet omfattar också grundvatten. Är du intresserad av grundvattenfrågor kan du ta chansen att få information och påverka genom att vara med i ett vattenrådsnätverk.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 juni 2019