Till huvudinnehåll

FAQ Djuptjärnsvägen

Vad har hänt?  
-Ett provsvar från en enskild vattenbrunn visar att vattnet innehåller värden av ämnet P-FAS som överstiger Naturvårdsverkets gränsvärden. Brunnen är av djupborrad modell och det är för tidigt att dra slutsatsen att samtliga vattenbrunnar är drabbade då de flesta brunnar inom området är av grävd modell.  

Vad är orsaken till detta?  
-Från sent 1980-tal fram till 2017 användes P-FAS, en sammansättning kemikalier, i brandsläckningsskum. I samband med övningar på flygplatsens övningsområde har sådant skum använts och kemikalierna kan ha ansamlats i marken. Kommunen har följt upp den potentiella spridningen av ämnet fortlöpande genom ett kontrollprogram med provtagning på utpekade platser. Det är ett prov utanför kontrollprogrammet som nu påvisar spridning av ämnet.  

Vad innebär det för boende på platsen?  
-Då spridningen av ämnet inte är kartlagt ännu är det oklart vilka effekter detta kan få och exakt för vilka fastighetsägare och boende. Lycksele kommun har genom LAVAB placerat ut en reservvattentank på området där det är möjligt att hämta dricksvatten eller vatten för matlagning. Om du känner obehag över att använda vattnet från din egen brunn finns möjligheten att hämta vatten från reservvattentanken.  

Vad händer nu?  
- Vi har beställt och kommer att genomföra 10 stycken vattenprover inom det närmast berörda området, samt i det potentiella spridningsområdet. Provtagningskitten levereras förhoppningsvis inom en vecka och vi kommer att utföra provtagningen så fort det är möjligt.

Direkt proverna är tagna kommer de att skickas till ett ackrediterat laboratorium men det brukar ta cirka två-tre veckor att få tillbaka svaren för den här typen av ämnen. Fram till dess att provsvaren kommit tillbaka kommer en reservvattentank att finnas uppställd vid grinden in till flygplatsens övningsområde vid Djuptjärnsvägen.  

Går vattnet att dricka?  
- I den vattenbrunn där värdena konstaterats överstiga gränsvärdena rekommenderas att du inte använder vattnet till annat än sanitet och hygien. Eftersom spridningen av föroreningen till andra brunnar inte har kunnat konstateras är det upp till var och en av fastighetsägarna hur man väljer att använda vattnet till dess att frågan är mer utredd.

Om de utökade proverna påvisar för höga halter av P-FAS så kommer nya rekommendationer att skickas ut. Livsmedelsverket anser att det i normalfallet inte är nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder, exempelvis nödvattenförsörjning, om gränsvärdet för P-FAS överskrids. Dricksvattnet kan dock enligt Livsmedelsverket användas utan inskränkning under den tid det tar att utreda och åtgärda problemet.  

Hur ofta genomförs tester av vattnet?  
- Hittills har prover tagits en gång per år på utpekade provtagningsplatser intill övningsområdet. I sken av det nu påträffade provet kommer både intervallet och området som provtas att utökas.   

Vad händer framöver?  
- Om de utökade vattenproverna påvisar halter som överstiger gränsvärdena för P-FAS i flera brunnar kommer kommunen att ordna med en alternativ färskvattentillförsel både på kort- och lång sikt. Exakt hur det kommer att gå till kommer det mer information om i ett senare skede.  

Vad är P-FAS och är det farligt?  
PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp som inkluderar mer än 10 000 identifierade ämnen. Dessa ämnen är syntetiskt framställda och används i en mängd olika produkter.   

Hälsorisker: Studier på människor har visat att vissa PFAS-ämnen kan kopplas till sämre vaccinsvar hos barn, leverskador, förhöjda halter av blodfetter, tarmsjukdomar och sköldkörtelrubbningar. De två mest kända PFAS-ämnena, PFOS och PFOA, är även misstänkt cancerframkallande och kan påverka reproduktionsförmågan.  

Miljöpåverkan: PFAS är extremt svårnedbrytbara och verkar inte brytas ned naturligt. Det finns ingen effektiv reningsmetod för att ta bort alla PFAS från reningsverken. Därför kommer det att ta lång tid innan exponeringen upphör, även om vi skulle sluta använda PFAS i morgon.  

Vem har ansvaret för detta?  
- Det är svårt att svara på i detta skede, då ämnet finns i flera olika produkter såsom brandsläckningsskum, impregneringsmedel, funktionskläder, stekpannor, skor, möbeltyger, matförpackningar, skidvalla, bekämpningsmedel och skönhetsprodukter.

Om det kan påvisas att föroreningen orsakats av verksamhet som bedrivits på övningsområdet så är det verksamheten där som kommer att belastas med kompensatoriska åtgärder. Man ska däremot bära i åtanke att om det visar sig vara verksamheten på övningsområdet som orsakat föroreningen så har det varit i okunskap om ämnets negativa effekter under den tidsperiod när ämnet användes.  

Kommer det här att kosta mig som fastighetsägare något i form av pengar?  
- Kommunen är ytterst ansvarig för invånares liv och hälsa, LAVAB ansvar för dricksvattenförsörjningen inom bestämda verksamhetsområden. Om vattnet visar sig vara förorenat i flertalet enskilda brunnar är det väldigt troligt att kommunen genom kommunfullmäktige beslutar att revidera det befintliga verksamhetsområdet för dricksvatten kring Hedlunda, samt uppdrar till LAVAB att bygga ut färskvattenförsörjningen till berörda hushåll.

Det finns ett flertal modeller för hur anslutning till det reviderade verksamhetsområdet kan se ut men klart är att kostnaden för den enskilde fastighetsägaren i detta ska hållas på en så låg nivå som lagen medger.  

  

 

 

Uppdaterad den 8 april 2024